Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

Rekomendowane odpowiedzi

Wstępny projekt niecałych pięciu rozdziałów statutu. Zapraszam do dyskusji. :)

Niestety funkcja wysyłania dokumentów jest zablokowana, więc wysyłam tak:

STATUT

STOWARZYSZENIA

RAZEM PRZECIWKO DEPRESJI

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Razem Przeciwko Depresji, w skrócie RPD, zwane dalej Stowarzyszeniem – jest organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną, skupiającą osoby cierpiące na depresję oraz nerwicę, które pragną sobie wzajemnie pomagać i umacniać się w przeżywanej chorobie, a także osoby chcące takiej pomocy udzielać.

§2

Stowarzyszenie respektuje porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1.Terenm działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Siedzibą władz RPD jest Warszawa.

§4

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.

§5

Stowarzyszenie może brać udział w międzynarodowych organizacjach o podobnych celach i zadaniach.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz innych znaków rozpoznawczych ustalonych przez Zarząd Główny oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa.

II.CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§7

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)wspierania i umacnianie osób cierpiących na depresję oraz nerwicę;

2)prowadzenie profilaktyki antydepresyjnej i przeciw -nerwicowej;

c)prowadzenie działań zapobiegających samobójstwom;

d)działań uświadamiających w temacie depresji i nerwicy;

e)wspieranie rozwoju osobistego i społecznego członków;

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)organizowanie spotkań integracyjnych dla osób cierpiących na nerwicę i depresję z osobami zdrowymi;

2)organizowanie wszelkich form wypoczynku dla tych osób;

3)organizowanie wykładów, prelekcji na temat depresji i nerwicy;

4)zachęcanie oraz zapewnianie osobom chorym pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej;

5)wydawanie czasopism na temat depresji i nerwicy;

6)korzystanie z innych środków działania, o których mowa w prawie polskim umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

7)przedstawianie oblicza depresji i nerwicy z perspektywy osób chorych;

8)wspieranie badań nad depresją i nerwicą.

III.CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§8

1.Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych..

2.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca ukończony 16 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia i pragnąca je realizować.

2a.Członkami stowarzyszenia mogą być również, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, małoletni, poniżej 16 roku życia. Członkowie tacy są pozbawieni prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu oraz wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.

2.Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o chęci podjęcia działalności w ramach stowarzyszenia oraz popierania jego celów statutowych złożonej na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, która zadeklarowała regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości przez siebie określonej.

4.Członków wspierających, nie będących osobami prawnymi przyjmuje Prezes Stowarzyszenia. Do przyjęcia członków wspierających, nie będących osobami prawnymi stosuje się odpowiednio przepisy ust.2.

5.Członków wspierających, będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały..

6.Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pomocą swego przedstawiciela.

§9

1.Do praw członka zwyczajnego należy:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;

2) uczestniczyć w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;

3) uczestniczyć we wszelkich imprezach Stowarzyszenia, korzystać z jego urządzeń i pomocy;

§10

1.Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) czynnie uczestniczyć w życiu wewnętrznym Stowarzyszenia i popierać jego działalność publiczną;

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§10a

1.Członek wspierający ma takie same prawa, co członek zwyczajny, z wyłączeniem jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach statutowych władz stowarzyszena z głosem doradczym.

§11

1.Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Główny, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

2.Członkom honorowym przysługują takie same obowiązki i prawa, co członkom zwyczajnym, z wyłączeniem jednak obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.Zarząd Główny może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§12

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)pisemnej rezygnacji złożonej na adres Zarządu Głównego;

2)skreślenia na mocy uchwały Zarządu Głównego z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 miesiące;

3)wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu w skutek prowadzenia działalności niezgodnej z jego celami statutowymi lub niespełnianiu swoich statutowych obowiązków.

2.Od decyzji, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3 zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Głównej Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji jest ostateczna.

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem;

2)Prezes Stowarzyszenia;

3)Zarząd Główny;

4)Główna Komisja Rewizyjna.

2.W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekracza liczbę 100, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zastąpieniu go Krajowym Zjazdem Delegatów. W dalszych przepisach przez Walne Zgromadzenie należy rozumieć również Krajowy Zjazd Delegatów.

3.Zarząd Główny, może w drodze uchwały powołać Radę Specjalistyczną ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą, w charakterze organu opiniodawczego w sprawach działalności Stowarzyszenia.

§14

Uchwały kolegialnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

§15

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 3 lata, w terminie określonym przez Prezesa Stowarzyszenia, o którym Prezes informuje wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.Nawdzywczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania. Przepis poprzedzający stosuje się odpowiednio.

§16

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)uchwalanie i nowelizowanie Statutu;

2)uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

3)uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd Główny oraz sprawozdania finansowego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych;

4)rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Prezesa Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwal w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu;

5)podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

6)podejmowanie wszelkich innych uchwał w sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;

2.Zasady obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin, zatwierdzony przez członków na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

§17

1.Zarząd Główny jest kolegialnym organem Stowarzyszenia, kierującym działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, zgodnie z jego uchwałami.

2.Zarząd Główny wybiera Walne Zgromadzanie w liczbie:

1)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi mniej niż 50 – 4 osób;

2)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 50 – 6 osób;

3)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 100 – 8 osób;

4)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 150 - 10 osób;

5)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 200 i więcej - 10 i po dwie osób na każde 50 osób.

3.Pierwsi dwaj kandydaci, którzy otrzymały największą liczbę głosów, zostają odpowiednio: Wiceprezesem oraz Sekretarzem Stowarzyszenia.

4.Wybory Zarządu Głównego odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą przygotowanych kart do głosowania. W celu przeprowadzenia wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego orz Sekretarza. Z głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów członków Zarządu Głównego określa Regulamin obradowania Walnego Zgromadzenia.

5.W skład Zarządu Głównego, na mocy niniejszego Statutu, wchodzi Prezes Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia jest z mocy niniejszego Statutu Przewodniczącym Zarządu.

6.Zarząd Główny uchwala regulamin swojej działalności.

7.W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Głównego przekracza 6, z Prezesem włącznie, Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Stowarzyszenia stanowią Prezydium Zarządu Głównego, kierujące oraz organizujące działalność tego organu. Szczegółowe kompetencje Prezydium określa regulamin, o którym mowa w ust.6.

8.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał oraz z inicjatywy Prezesa lub na wniosek 1/3 jego członków.

9.Do kompetencji Zarządu należy:

1)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2)bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

3)uchwalanie bieżących planów działalności Stowarzyszenia;

4)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków;

5)powoływanie oraz nadzorowanie działalności organów prasowych Stowarzyszenia.

§18

1.Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

2.Główną Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenia w liczbie 4 członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oaz Sekretarza. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojej działalności oraz wewnętrzny regulamin przeprowadzania kontroli. Przepisy §17 ust.4 stosuje się odpowiednio.

3.Z każdej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz sprawozdanie, które przedstawia się do wiadomości Zarządu Głównego, oraz jeśli jest to sprawozdanie z kontroli zbiorczej, również Walnemu Zgromadzeniu.

4.Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym.

§19

1.Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie, lub jeśli zostało ono zastąpione Krajowym Zjazdem Delegatów, ogół członków Stowarzyszenia podczas głosowań w poszczególnych kołach.

2.Zasady wybierania Prezesa Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez członków Stowarzyszenia na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

3.Do zadań Prezesa Stowarzyszenia należy:

1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2)zaciąganie w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym przez Zarząd członkiem tego organu zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia;

3)nadzorowanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym działalności Stowarzyszenia;

4)wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny oraz Walne Zgromadzenie.

4.posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§20

1.Rada Specjalistyczna ds. Pomocy Osobom z Depresją oraz Nerwicą jest organem opiniodawczym w sprawach działalności Stowarzyszenia, powoływanym przez Zarząd Główny wedle potrzeb.

2.W skład Rady mogą wchodzić:

1)studenci pedagogiki i psychologii oraz studenci innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;

2)osoby z tytułem naukowym w zakresie pedagogiki i psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;

3)przedstawiciele fundacji oraz wolontariusze, chcący pomagać osobom z depresją oraz nerwicą;

4)przedstawiciele środowiska psychiatrii i medycyny;

5)członkowie wspierający Stowarzyszenia.

3.Radę powołuje Zarząd Główny, w drodze uchwały, określając:

1)skład Rady; Rada nie może liczyć więcej niż 10 osób;

2)termin pierwszego posiedzenia Rady..

4.Rada wydaje opinie w sprawach działalności Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego.

5.Rada wybiera Przewodniczącego, spośród członków, o których mowa w ust.2 pkt. 2 i4 oraz uchwala regulamin swojej działalności. Zarząd Główny może unieważnić regulamin działalności Rady.

6.Rady nie może rozwiązać Zarząd, który ją powołał. Rada funkcjonuje co najmniej od dnia jej powołania do dnia rozwiązania przez Zarząd nowej kadencji.

7.Członkowie Rady są powoływani bezterminowo. Zarząd ma pro dokonywać zmian w składzie Rady.

V.TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§21

1.Koło Stowarzyszenia jest najniższą terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

2.Koło powołuje Zarząd Główny lub jeśli został powołany – Zarząd Okręgowy, na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych z danego terenu.

3.Władzami Koła są:

1)Zarząd Koła;

2)prezes Koła;

4.Do wyboru władz Koła stosuje się odpowiednio przepisy §17, z wyłączeniem ust. 2 oraz §119 niniejszego Statutu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O k...a! :shock: Kawał solidnej roboty :shock:

 

Widzę że finansowanie działalności przewidziano głównie ze składek osób zrzeszonych - jest w planach lub w ogóle możliwość starania się o kasę państwową lub "przekaż swój 1% podatku na.." ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam! Sprawa finansowania będzie poruszana w rozdziale pt. "Finanse Stowarzyszenia." I tam opisane zostaną takie kwestie, więc spokojnie - o wszystkim będzie mowie. Poza tym ten Statut to też taki sobie...

Zastanawiałbym się raczej, komu uda się podnieść z niechęci do życia i przyjechać na Zjazd Założycielski i co najważniejsze: gdzie on miałby się odbyć.

Zapraszam na gg, deader. :)

jutro dalsza część Statutu.

 

-- 18 lip 2013, 20:19 --

 

Aby ubiegać się o finansowanie z państwowej kasy wpierw Stowarzyszenie będzie musiało się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego - a dofinansowania, darowizny, są jak najbardziej zgodne z Ustawą o Stowarzyszeniach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Świetna robota!

 

Wiadomo, że najlepiej jakby zjazd założycielski odbył się w Warszawie, hihi ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję. To nie koniec jeszcze Statutu - jutro dalsza cześć.

Wszakże znam dobre miejsce na Pomorzu - moim zdaniem Zjazd Założycielski powinien odbyć się na łonie natury.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a może parę słów o sobie do mikrofonu? Kim jesteś,co Cię tu sprowadza,skąd taki pomysł co chcesz osiągnąć?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

RACJA! :) :) Przepraszam.

Nazywam się Filip. Mieszkam w Bytowie. Krótko mówiąc mam problemy z sobą. Mam co prawda dopiero 16 lat, więc nie będę mógł głosować na EWENTUALNYM zebraniu założycielskim, ale z chęcią pomogę od strony formalnej - będę mógł tylko potem zostać członkiem takiego Stowarzyszenia.

Co chcę osiągnąć - przede wszystkim, aby osoby naszego pokroju stanowiły wspólnotę i chyba nic więcej, bo jak znam życie i tak nic z tego nie wyjdzie. :)

P S Ustawa o Stowarzyszeniach nie precyzuje jaką formę ma mieć Zebranie Założycielskie, więc możemy się uporać z tym przez jakiś program - ICQ itd.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

buka, no właśnie. dobre pytanie ;)

 

a ja mam pytanie odnośnie ksiegowości, masz już ewentualnie kogoś kto ją będzie prowadził? Bo prowadząc stowarzyszenie jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Filista12, przepraszam bo idea jest świetna i mam nadzieję, że nie obrazisz się bo to moje subiektywne zdanie. Ale "bawiąc" sie kiedys w coś podobnego powiem tyle, porywasz sie z motyką na słońce... trzeba liczyć siły na zamiary. Założenie stowarzyszenia i jego prowadzenie wcale nie jest takie proste.

 

na oku mieć to nie wystarczy. ;) Trzeba dobrego księgowego, który zna sie na rzeczy. Do tego osobę prezesa, kogoś kto się podejmie tej trudnej funkcji... no i jakby nie było dobrego prawnika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Poczekam aż stowarzyszenie ruszy wtedy dołączę ewentualnie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Drogi Aranjani,

może i jestem młody, ale nie bez powodu znalazłem się na tym forum - miałem już przyjemność pracować w pewnym organie(lub nieprzyjemność) i zagłębiłem się we wszelkie kodeksy itp., więc nie sądzę, aby był z tym większy problem. Większy problem moim zdaniem może być z ludźmi.

Proszę o zaufanie, którym naprawdę trudno obdarzyć 16-latka, ale może jednak...poza tym w Ustawie o Stowarzyszeniach nie ma mowy o karach za nieudolne prowadzenie Stowarzyszenie, co chyba nam nie grozi...Jeśli ktoś chce mnie poznać bliżej Lub, by miał jakieś pytania zapraszam na gg.

Co do księgowych -są to osoby znające się na rzeczy.

P S Co do Prezesa - w końcu mogę podjąć się tej funkcji, ale może to wiązać się ze złym wrażeniem - w końcu Ustawa o Stowarzyszeniach nie zakazuje takiego stanu rzeczy - wszakże na pewno ktoś się znajdzie.

proponuję więc:

1.,Dokończę projekt Statutu.

2.OTWORZYĆ LISTĘ OSÓB, CHĘTNYCH DO ODBYCIA TELEKONFERENCJI, NA KTÓREJ DOKONAMY WZELKICH FORMALNOŚCI(JEŚLI BĘDZIE TAKA WOLA WIĘKSZOŚCI).

POZDRAWIAM! :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Filista12, Droga jak już coś ;)

 

Mnie nie chodzi o Twój wiek. Z całym szacunkiem ale miałam pewna styczność z tematem zakładania i stowarzyszenia i fundacji więc wiem o czym mówię.

Jeśli chodzi o kary, ja nie mówię o karach za nieudolne prowadzenie tylko mam tu na myśli przede wszystkim kwestie finansowe. Bo na tym polu jest bardzo łatwo polec. A żaden UKS nawet fundacji nie przepuści. Dlatego zapytałam o DOBREGO księgowego I DOBREGO prawnika, który będzie w stanie wziąść pewne sprawy w swoje ręce.

 

I tak jak zaznaczyłam wcześniej. To moje subiektywne, ale poparte doświadczeniem, zdanie.

Mimo wszystko życzę powodzenia i z całego serca trzymam kciuki aby Ci się udało.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Droga,

to nie ma być sukces mój - W ŻADNYM WYPADKU - to ma być NASZ sukces. Dzięki temu wreszcie będziemy coś znaczyć. Wierzę, że również przyłączysz się do tej inicjatywy, bo chyba w jakimś celu odwiedzasz to forum. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Filista12, Ale jest to jakby nie było Twoja inicjatywa. Jak już pisałam bardzo wspaniała i godna uwagi. No jakby nie było stowarzyszenia jedna osoba nie czyni ;)

Zobaczymy jak to dalej się potoczy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Inicjatyw owszem i biorę za nią odpowiedzialność, ale fakty i rzeczywistość może stworzyć tylko grupa ludzi. :)

 

-- 18 lip 2013, 21:26 --

 

Ponadto w żadnym wypadku nie kwestionują Twojego doświadczenia i wiedzy.

 

-- 18 lip 2013, 21:29 --

 

*kwestionuję

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Filista12, dokładnie... jakby nie było min. 15 ;)

w żadnym momencie nie pomyślałam w ten sposób. Spoko. Tak jak napisałam, po prostu mam jakieś doświadczenie i nie chcę absolutnie nikomu podcinać skrzydeł ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiem, nasze społeczeństwo toczy pewna choroba- obojętność. I TAK TO PEWNIE TERAZ SIĘ SKOŃCZY. JEDNAK CZY WTEDY WARTO SIĘ DZIWIĆ - DLACZEGO LUDZIE ZAPADAJĄ NA DEPRESJĘ.

Istotnie, musi nas być 15, aby założyć Stowarzyszenie rejestrowe.

Dobranoc, Aranjani. Do jutra.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Filista12, Dobranoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OTO OSTATECZNY PROJEKT STATUTU:

STATUT

STOWARZYSZENIA

RAZEM PRZECIWKO DEPRESJI

Zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu

………………………………………………….

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Razem Przeciwko Depresji, w skrócie RPD, zwane dalej Stowarzyszeniem – jest organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną, skupiającą osoby cierpiące na depresję oraz nerwicę, które pragną sobie wzajemnie pomagać i umacniać się w przeżywanej chorobie, a także osoby chcące takiej pomocy udzielać.

§2

Stowarzyszenie respektuje porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1.Terenm działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Siedzibą władz RPD jest Warszawa.

§4

Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.

§5

Stowarzyszenie może brać udział w międzynarodowych organizacjach o podobnych celach i zadaniach.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz innych znaków rozpoznawczych ustalonych przez Zarząd Główny oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa.

II.CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§7

1.Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)wspierania i umacnianie osób cierpiących na depresję oraz nerwicę;

2)prowadzenie profilaktyki antydepresyjnej i przeciw -nerwicowej;

c)prowadzenie działań zapobiegających samobójstwom;

d)działań uświadamiających w temacie depresji i nerwicy;

e)wspieranie rozwoju osobistego i społecznego członków;

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)organizowanie spotkań integracyjnych dla osób cierpiących na nerwicę i depresję z osobami zdrowymi;

2)organizowanie wszelkich form wypoczynku dla tych osób;

3)organizowanie wykładów, prelekcji na temat depresji i nerwicy;

4)zachęcanie oraz zapewnianie osobom chorym pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej;

5)wydawanie czasopism na temat depresji i nerwicy;

6)korzystanie z innych środków działania, o których mowa w prawie polskim umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

7)przedstawianie oblicza depresji i nerwicy z perspektywy osób chorych;

8)wspieranie badań nad depresją i nerwicą.

III.CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§8

1.Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych..

2.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca ukończony 16 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia i pragnąca je realizować.

2a.Członkami stowarzyszenia mogą być również, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, małoletni, poniżej 16 roku życia. Członkowie tacy są pozbawieni prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu oraz wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.

2.Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o chęci podjęcia działalności w ramach stowarzyszenia oraz popierania jego celów statutowych złożonej na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, która zadeklarowała regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości przez siebie określonej.

4.Członków wspierających, nie będących osobami prawnymi przyjmuje Prezes Stowarzyszenia. Do przyjęcia członków wspierających, nie będących osobami prawnymi stosuje się odpowiednio przepisy ust.2.

5.Członków wspierających, będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały..

6.Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pomocą swego przedstawiciela.

§9

1.Do praw członka zwyczajnego należy:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;

2) uczestniczyć w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;

3) uczestniczyć we wszelkich imprezach Stowarzyszenia, korzystać z jego urządzeń i pomocy;

§10

1.Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) czynnie uczestniczyć w życiu wewnętrznym Stowarzyszenia i popierać jego działalność publiczną;

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§10a

1.Członek wspierający ma takie same prawa, co członek zwyczajny, z wyłączeniem jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach statutowych władz stowarzyszena z głosem doradczym.

§11

1.Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Główny, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

2.Członkom honorowym przysługują takie same obowiązki i prawa, co członkom zwyczajnym, z wyłączeniem jednak obowiązku płacenia składek członkowskich.

3.Zarząd Główny może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§12

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)pisemnej rezygnacji złożonej na adres Zarządu Głównego;

2)skreślenia na mocy uchwały Zarządu Głównego z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 miesiące;

3)wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu w skutek prowadzenia działalności niezgodnej z jego celami statutowymi lub niespełnianiu swoich statutowych obowiązków.

2.Od decyzji, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3 zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Głównej Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji jest ostateczna.

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem;

2)Prezes Stowarzyszenia;

3)Zarząd Główny;

4)Główna Komisja Rewizyjna.

2.W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekracza liczbę 100, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zastąpieniu go Krajowym Zjazdem Delegatów. W dalszych przepisach przez Walne Zgromadzenie należy rozumieć również Krajowy Zjazd Delegatów.

3.Zarząd Główny, może w drodze uchwały powołać Radę Specjalistyczną ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą, w charakterze organu opiniodawczego w sprawach działalności Stowarzyszenia.

§13a

1.Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybierają członkowie na Walnych Zebraniach Członków Okręgu lub w przypadku niepowołania okręgu na Walnym Zebraniu Członków Koła z każdego województwa Polski w liczbie i proporcjach ustalonych przez Zarząd Główny.

2.Kadencja delegatów trwa 3 lata.

3.Szczegółowe zasady wyboru delegatów określają odpowiednio regulaminy działalności jednostki organizacyjnej, w której odbywają się wyboru.

4.Uzupełnienie liczby delegatów następuje przy odpowiednim zastosowaniu zasad ich wyboru w danej jednostce organizacyjnej.

§14

Uchwały kolegialnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej lub niezależnie od liczby zebranych osób, w drugim wyznaczonym terminie.

§15

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 3 lata, w terminie określonym przez Prezesa Stowarzyszenia, o którym Prezes informuje wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.Nawdzywczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania. Przepis poprzedzający stosuje się odpowiednio.

§16

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)uchwalanie i nowelizowanie Statutu;

2)uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

3)uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd Główny i sprawozdania finansowego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych;

4)rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Prezesa Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwal w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu;

5)podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

6)podejmowanie wszelkich innych uchwał w sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;

2.Zasady obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin, zatwierdzony przez członków na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

§17

1.Zarząd Główny jest kolegialnym organem Stowarzyszenia, kierującym działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, zgodnie z jego uchwałami.

2.Zarząd Główny wybiera Walne Zgromadzanie w liczbie:

1)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi mniej niż 50 – 4 osób;

2)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 50 – 6 osób;

3)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 100 – 8 osób;

4)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 150 - 10 osób;

5)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 200 i więcej - 10 i po dwie osób na każde 50 osób.

3.Pierwsi dwaj kandydaci, którzy otrzymały największą liczbę głosów, zostają odpowiednio: Wiceprezesem oraz Sekretarzem Stowarzyszenia.

4.Wybory Zarządu Głównego odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą przygotowanych kart do głosowania. W celu przeprowadzenia wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego orz Sekretarza. Z głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów członków Zarządu Głównego określa Regulamin obradowania Walnego Zgromadzenia.

5.W skład Zarządu Głównego, na mocy niniejszego Statutu, wchodzi Prezes Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia jest z mocy niniejszego Statutu Przewodniczącym Zarządu.

6.Zarząd Główny uchwala regulamin swojej działalności.

7.W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Głównego przekracza 6, z Prezesem włącznie, Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Stowarzyszenia stanowią Prezydium Zarządu Głównego, kierujące oraz organizujące działalność tego organu. Szczegółowe kompetencje Prezydium określa regulamin, o którym mowa w ust.6.

8.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał oraz z inicjatywy Prezesa lub na wniosek 1/3 jego członków.

8a.Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

9.Do kompetencji Zarządu należy:

1)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2)bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

3)uchwalanie bieżących planów działalności Stowarzyszenia;

4)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków;

5)powoływanie oraz nadzorowanie działalności organów prasowych Stowarzyszenia.

10.Zarząd Główny składa, raz na 3 lata, sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§18

1.Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.

2.Główną Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenia w liczbie 4 członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oaz Sekretarza. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojej działalności oraz wewnętrzny regulamin przeprowadzania kontroli. Przepisy §17 ust.4 stosuje się odpowiednio.

3.Z każdej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz sprawozdanie, które przedstawia się do wiadomości Zarządu Głównego, oraz jeśli jest to sprawozdanie z kontroli zbiorczej, również Walnemu Zgromadzeniu.

4.Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym.

§19

1.Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie, lub jeśli zostało ono zastąpione Krajowym Zjazdem Delegatów, ogół członków Stowarzyszenia podczas głosowań w poszczególnych kołach.

2.Zasady wybierania Prezesa Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez członków Stowarzyszenia na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

3.Do zadań Prezesa Stowarzyszenia należy:

1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2)zaciąganie w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważniony przez Zarząd członkiem tego organu zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia;

3)nadzorowanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym działalności Stowarzyszenia;

4)wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny oraz Walne Zgromadzenie. \

§20

1.Rada Specjalistyczna ds. Pomocy Osobom z Depresją oraz Nerwicą jest organem opiniodawczym w sprawach działalności Stowarzyszenia, powoływanym przez Zarząd Główny wedle potrzeb.

2.W skład Rady mogą wchodzić:

1)studenci pedagogiki i psychologii oraz studenci innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;

2)osoby z tytułem naukowym w zakresie pedagogiki i psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;

3)przedstawiciele fundacji oraz wolontariusze, chcący pomagać osobom z depresją oraz nerwicą;

4)przedstawiciele środowiska psychiatrii i medycyny;

5)członkowie wspierający Stowarzyszenia.

3.Radę powołuje Zarząd Główny, w drodze uchwały, określając:

1)skład Rady; Rada nie może liczyć więcej niż 10 osób;

2)termin pierwszego posiedzenia Rady.

4.Rada wydaje opinie w sprawach działalności Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego.

5.Rada wybiera Przewodniczącego, spośród członków, o których mowa w ust.2 pkt. 2 i 4 oraz uchwala regulamin swojej działalności. Zarząd Główny może unieważnić regulamin działalności Rady.

6.Rady nie może rozwiązać Zarząd, który ją powołał. Rada funkcjonuje co najmniej od dnia jej powołania do dnia rozwiązania przez Zarząd nowej kadencji.

7.Członkowie Rady są powoływani bezterminowo. Zarząd ma prawo dokonywać zmian w składzie Rady.

V.TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§21

1.Koło Stowarzyszenia jest najniższą terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.

2.Koło powołuje Zarząd Główny lub jeśli został powołany – Zarząd Okręgowy, na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych z danego terenu.

3.Władzami Koła są:

1)Walne Zebranie Członków Koła;

1)Zarząd Koła;

2)Prezes Koła;

4.Do wyboru władz Koła, zasad ich działania oraz zakresu kompetencji stosuje się odpowiednio przepisy §17, z wyłączeniem ust. 2 i 7, oraz §19 niniejszego Statutu.

4a.Kadencja władz Koła trwa 2 lata.

5.Koło uchwala regulamin swojej działalności, regulujący sprawy wewnętrzny Koła.

§22

1.Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1)uchwalanie oraz nowelizowanie regulaminu działalności Koła;

2)uchwalanie planu działalności Koła;

3)uchwalanie planu finansowego Koła, na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd Koła;

4)rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Koła oraz Prezesa Koła, Komisji Rewizyjnej, sprawującej nadzór oraz kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia oraz podejmowanie na jej wniosek uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła;

5)podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Koła;

7)podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Koła, niezastrzeżonych dla innych władz Koła oraz władz Stowarzyszenia wyższego szczebla

3.Zasady obradowania Walnego Zebrania Członków Koła określa regulamin, o którym mowa w §21 ust. 5.

4.Walne Zebranie Władz Kola odbywa się raz na trzy lata lub na wniosek 1/3 członków Koła albo z inicjatywy Prezesa Koła.

§22a

1.Plany, o których mowa w §22 ust.2 ust. 2 i 3 muszą być zgodne z planem działalności oraz planem finansowym Stowarzyszenia, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zaś regulamin działalności Koła ze Statutem Stowarzyszenia.

2.Działalność Koła i jego władz nie może być sprzeczna z działalnością Stowarzyszenia oraz niniejszym Statutem.

§23

1.Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła oraz 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Koła.

2.Zarząd Koła reprezentuje Koło na zewnątrz.

§24

Prezes Koła wykonuje swoje działania w porozumieniu z Zarządem Koła.

§25

1.Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Koła sprawuje Główna Komisja Rewizyjna, lub jeśli została powołana – Okręgowa Komisja Rewizyjna.

2.Komisja Rewizyjna sprawująca nadzór i kontrolę nad działalnością Koła przedstawia raz na rok sprawozdanie z przeprowadzonych czynności Walnemu Zebraniu Członków Koła oraz Zarządowi Głównemu.

§26

1.Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zarządu Głównego, podjętej na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawującej nadzór i kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2.O losie majątku, będącego w dysponowaniu rozwiązanego Koła, decyduje Zarząd Główny.

§27

1.Zarząd Koła, może powołać Komisję Specjalistyczną ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą, działającą przy tym Kole, będącą organem opiniodawczym w sprawach działalności Koła.

2.Przepisy §20 stosuje się odpowiednio.

3.Komisja Specjalistyczna ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą, działająca przy Kole, może porozumiewać się z Okręgową Komisją Specjalistyczną ds. ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą oraz Radą Specjalistyczną ds. ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą.

§28

1.Okręg jest terenową jednostką organizacyjną drugiego szczebla

2.Zarząd Główny na pisemny wniosek 1/3 kół z danego terenu powołuje okręgową terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszeni.

3.Organami okręgowej terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków Okręgu, mogące zostać zastąpione przez Zarząd Okręgowy, w przypadku przekroczenia przez liczbę członków zwyczajnych w danym okręgu wielkości 100 – Okręgowym Zjazdem Delegatów;

2)Zarząd Okręgowy;

3)Prezes Zarządu Okręgowego;

4)Okręgowa Komisja Rewizyjna.

4..Do wyboru władz okręgu, zasad ich działania oraz zakresu kompetencji stosuje się odpowiednio przepisy §15, §16, §17, §18 oraz §19.

5.Kadencja władz okręgu trwa 3 lata.

6.Okręg uchwala regulamin swojej działalności, regulujący sprawy wewnętrzne okręgu.

§28a

Do wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy §13a.

§29

1.Przy Zarządzie Okręgowym może działać Okręgowa Komisja Specjalistyczna ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą.

2.Przepisy §20 stosuje się odpowiednio.

§30

Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia następuje przy odpowiednim zastosowaniu zasad wyboru jej członków.

§31

1.Terenowe jednostki organizacyjne mogą otrzymać osobowość prawną.

2.Osobowość prawną terenowej jednostce organizacyjnej nadaje Zarząd Główny.

3.Terenowe jednostki organizacyjne mogą działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia w sposób przewidziany w Statucie, a także:

1)powoływać własne organy prasowe;

2)prowadzić działalność gospodarczą;

3)zaciągać zobowiązania finansowe;

 

 

VI.MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA.

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1)składki członkowskie;

2)darowizny;

3)spadków;

4)dochodów z działalności gospodarczej;

5)zapisów;

6)ofiarności publicznej;

7)dochodów z majątku stowarzyszenia;

8)ofiarności publicznej.

§32

Wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

§33

1.Majątek Stowarzyszenia może być tylko wykorzystywany tylko realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.Walne Zgromadzenie Członków uchwala plan finansowy Stowarzyszenia, zaś terenowe jednostki organizacyjne również uchwalają własne plany finansowe, które jednak nie mogą być sprzeczne z planem finansowym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.W planie finansowym, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, określa się podział środków przypadający na dane okręgi.

3a.Plany finansowe okręgów określają rozdysponowanie przyznanych środków na koła.

§34

Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym przez Zarząd Głównym członkiem tego organu.

§35

1.Prezes Stowarzyszenia zatrudnia księgowego, pełniącego funkcję Skarbnika Stowarzyszenia..

2.Przepis poprzedzający stosuje się odpowiednio do terenowych jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną.

3.W terenowych jednostkach organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej Prezes jednostki powołuje Skarbnika, odpowiadającego za gospodarowanie przyznanymi danej jednostce środkami, zgodnie z niniejszym Statutem oaz planami finansowymi.

§35a

Kontrolowanie gospodarki finansowej należy do zadań okręgowych Komisji Rewizyjnych oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

§36

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami, określonymi w odrębnych przepisach.

2.O rozpoczęciu działalności gospodarczej, jej typie i zasadach decyduje Zarząd Główny, w drodze uchwały, mając na uwadze przeznczone na ten cel środki w planie finansowym.

3.W przypadku potrzeby szczególnej organizacji działalności gospodarczej Zarząd Główny może powołać komisję do rozwiązania tej sprawy.

VII.ORGANY PRASOWE STOWARZYSZENIA

§37

1.Organy prasowe Stowarzyszenia powołuje oraz określa zasady ich działania Zarząd Główny.

2.Zarząd Główny dla każdego organu prasowego wyznacza redaktora naczelnego. \

3.Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

VIII.LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§38

1.Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorem Stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia oraz dwaj wyznaczeni przez niego członkowie Stowarzyszenia.

§39

W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątek zostanie przeznaczony na rzecz fundacji, zajmującej się opieką nad osobami chorobami psychicznymi.

IX.PRZEPISY KOŃCOWE

§40

1.Nowelizację Statutu przeprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.Nowy Statut uchwala się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymaniu pozwolenia na prowadzenie działalności.

 

………………………………………………………………………..

PODPIS PREZESA STOWARZYSZENIA

TERAZ MOŻNA MIEĆ TYLKO NADZIEJĘ...PÓKI CO ZROBIŁEM WSZYSTKO, CO MOGŁEM. LICZĘ, ŻE COŚ Z TEGO WYJDZIE.

POZDRAWIAM!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja też nie chcę nikogo znechęcać,ani krytykować,ale trochę to wszystko mi się wydaję wzięte od dupy strony-tak samo jakby nasi posłowie się za to wzięli,czyli rzecz najważniejsza-cały ten biurokratyczny bełkot,ile ma być członków,komisje,rady,prezesi,kadencje itd... cóż papier zniesie wszystko

 

Nie dałeś tymczasem tu żadnej propozycji jak realnie mamy wspomóc osoby cierpiące na depresje/nerwice.Może przyjedż najpierw na zlot,poznaj ludzi,spróbuj tu na forum wspomóc dobrą radą,pomóż chociaż jednej osobie,daj się poznać jako osoba poważna wiarygodna i gotowa do niesienia pomocy a nie ktoś kto się zastanawia czy jego wiek-16lat pozwoli na objęcie prezesury;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

buka, Zgadzam się z Tobą.

Dla mnie, żeby w ogóle zacząć myśleć o stowarzyszeniu czy fundacji, najpierw trzeba znaleźć ludzi, którzy będą chcieli coś razem stworzyć. I Tak jak napisałeś, zastanowić się najpierw trzeba w jaki sposób takie stowarzyszenie miałoby nieść realną pomoc... konkrety i jeszcze raz konkrety. A dopiero później stworzyć statut właśnie na podstawie założeń.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powiem szczerze, że inicjatywa szlachetna, ale problem polega na tym, że szukasz członków w środowisku, które Cię nie zna i jednocześnie biorąc pod uwagę zaburzenia, na które tutejsi Użytkownicy cierpią- masz do czynienia z osobami nieufnymi, niejednokrotnie odrzuconymi i zranionymi, mającymi problem z podejmowaniem decyzji, z mobilizacją do działania. Nie zaufają Ci ot tak, nie rzucą się w wir działania, choćbyś miał jak najlepsze intencje. Tak jak napisali buka i Aranjani, najpierw daj się ludziom poznać, pokaż swoje podejście, to, że kiedy pojawią się trudności nagle nie zrezygnujesz, nie zostawisz ich samych, wesprzyj, pokaż, że jesteś dojrzały i odpowiedzialny. Spróbuj zbudować zaufanie, bo jak wiadomo, ludzie cierpiący na depresję, nerwicę i inne zaburzenia mają z tym olbrzymi problem. Skoro chcesz prowadzić takie stowarzyszenie, to najpierw zacznij od podstaw. Nie ma się co spieszyć. Spokojnie, z rozwagą i cierpliwością. Przed Tobą wiele pracy, ale jeśli naprawdę chcesz, żeby pomysł został zrealizowany, to konieczne są działania nie tylko ze strony prawnej...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Macie rację. :)

A co do konkretów- to formą pomocy mogłyby być chociażby - Ogólnopolskie Spotkania Integracyjne Osób z Depresją "Nie bądź sam."

W ogóle samotność w depresji jest zabójcza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×