Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...
aiasofia

Prośba o rozwiązanie testu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich gorąco!

Uprzejmie proszę o rozwiązanie poniższego testu, z góry bardzo dziękuję!

 

1.Wynik prawdziwy

a)jest tylko abstrakcyjnym pojęciem, gdyż każdy wynik obciążony jest błędem, nie ma sensu zakładać, że wynik prawdziwy rzeczywiście istnieje

b)Może być zmierzony bardzo dokładnie, bez żadnego błędu

c)Może być określony tylko z pewnym prawdopodobieństwem

d)Równa się wynikowi surowemu

 

2.Błąd pomiaru przy pomocy dowolnego testu:

a)Jest praktycznie niemożliwy do oszacowania

b)Można i należy oszacować jego wartość

c)Jest stały

d)Jest powiązany z wartością wyniku prawdziwego

 

3.Jeśli wyniki otrzymane przez dwie osoby różnią się między sobą istotnie to:

a)Wyniki prawdziwe różnią się między sobą

b)Wyniki błędne różnią się między sobą

c)Wariancje wyników prawdziwych różnią się między sobą

d)Wariancje wyników otrzymanych różnią się między sobą

 

4.Metoda badania stabilności bezwzględnej służy:

a)Oszacowaniu rzetelności na podstawie niezmienności odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe

b)Oszacowaniu trafności na podstawie niezmienności odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe

c)Oszacowaniu rzetelności na podstawie dwukrotnego badania tym samym testem tych samych osób w pewnym odstępie czasowym

d)Oszacowaniu trafności na podstawie dwukrotnego badania tym samym testem tych samych osób w pewnym odstępie czasowym

 

5.Testy równoległe to testy, które:

a)Przeznaczone są do badania różnych cech, ale mają bardzo zbliżoną formę i zrealizowane są na tym samym materiale

b)Zawierają te same pozycje testowe, ale testy mierzą różne cechy

c)Zawierają te same pozycje testowe, ale ułożone są one w różnej kolejności

d)Przeznaczone są do badania tej samej cechy w ten sam sposób z tym, że różnią się treścią pozycji testowych

 

6.Wysoka rzetelność pewnego testu mierzona metodą połówkową oznacza, że:

a)Test ma również wysoką trafność

b)Test ma również wysoką stabilność bezwzględną

c)Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy połówkami testu

d)Istnieje ujemna korelacja pomiędzy połówkami testu

 

7.Im więcej pozycji testowych tym:

a)Większa zgodność wewnętrzna

b)Większa stabilność bezwzględna

c)Większa trafność diagnostyczna

d)Większa trafność prognostyczna

 

8.Wartość wskaźnika rzetelności może:

a)Mieć dowolną wartość dodatnią lub ujemną

b)Mieć dowolną wartość dodatnią

c)Zawierać się między wartościami od -1 do +1

d)Zawierać się między wartościami od 0 do +1

 

9.Wyniki testu o niskiej rzetelności:

a)Obciążone są dużym błędem systematycznym

b)Obciążone są dużym błędem losowym

c)Obciążone są małym błędem losowym

d)Obciążone są małym błędem systematycznym

 

10.Wyniki kwestionariusza przeznaczonego do diagnozy satysfakcji z pracy korelowano z wydajnością pracy oraz częstością spóźnień mierzoną po półrocznej przerwie po badaniu kwestionariuszem. W ten sposób określono:

a)Trafność testową

b)Rzetelność na podstawie metody test-retest

c)Trafność teoretyczną

d)Trafność prognostyczną

 

11.Pewna teoria psychologiczna przewiduje, że cecha A współwystępuje z cechą B. W trakcie tworzenia testu przeznaczonego do pomiaru cechy A okazało się, że wyniki tego testu ujemnie korelują z testem przeznaczonym do pomiaru cechy B. Oznacza to, że:

a)Test przeznaczony do pomiaru cechy A ma zadowalającą trafność czynnikową

b)Test przeznaczony do pomiaru cechy A ma niezadowalającą trafność treściową

c)Test przeznaczony do pomiaru cechy A ma zadowalającą trafność prognostyczną

d)Test przeznaczony do pomiaru cechy A ma niezadowalającą trafność teoretyczną

 

12.W której z poniższych sytuacji informacja o trafności diagnostycznej testu jest szczególnie istotna?

a)Określenie przynależności do danej kategorii zaburzeń psychicznych

b)Przewidywanie powodzenia kandydatów w przyszłej pracy

c)Sprawdzenie słuszności pewnej hipotezy teoretycznej

d)Diagnoza przyczyn trudności w nauce szkolnej

 

13.Wyniki testów zorientowanych na normy interpretowane są przez porównanie ich z:

a)Standardem lub zakładanym poziomem wykonania testu

b)Odsetkiem osób, które odpowiedziały prawidłowo

c)Kryterium trafności

d)Wynikami innych osób rozwiązujących dany test

 

14.W strategii kryterialnej konstrukcji kwestionariuszy osobowości:

a)Wykorzystuje się wynik konstruowanego kwestionariusza jako kryterium danej cechy

b)Wykorzystuje się zewnętrzną zmienną jako kryterium danej cechy

c)Wykorzystuje się oceny treści pytań kwestionariusza, sformułowane przez ekspertów jako kryterium danej cechy

d)Wykorzystuje się moc dyskryminacyjną jako kryterium danej cechy

 

15.Wyniki testu egzaminacyjnego z psychometrii korelują ze średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, ilością czasu poświęcanego na naukę oraz z obecnością na zajęciach. Jaki rodzaj trafności został zademonstrowany w tym przykładzie ?

a)Trafność zbieżna

b)Trafność różnicowa

c)Trafność prognostyczna

d)Trafność treściowa

 

16.Studenci uzyskali niskie wyniki w pewnym egzaminie, gdyż pytania składające się na test egzaminacyjny dotyczyły bardzo specyficznych zagadnień i nie były reprezentatywne dla całości zagadnień omawianych w trakcie wykładu. W tej sytuacji test egzaminacyjny miał:

a)Niską rzetelność

b)Niską trafność treściową

c)Niską trafność fasadową

d)Niską trafność diagnostyczną

 

17.Jakie założenie musi spełniać rozkład wyników surowych testu, aby możliwe było wykorzystanie którejś ze skal standardowych do przeliczania wyników tego testu?

a)Rozkład wyników powinien być symetryczny

b)Nie są konieczne żadne założenia dotyczące rozkładu

c)Rozkład wyników powinien być normalny

d)Rozkład wyników może być skośny

 

18.W skali stenowej najmniej osób badanych znajduje się w:

a)1 stenie

b)3 stenie

c)5 stenie

d)8 stenie

 

19.W teście wiadomości, który rozwiązujesz, konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na minimum 60% pytań, aby otrzymać ocenę dostateczną. Czy taki test jest testem zorientowanym na standard wykonania czy zorientowanym na normy ?

a)Test zorientowany na normy

b)Test zorientowany na standard wykonania

c)Test zorientowany na normy i jednocześnie na standard wykonania

d)Nie jest to ani test zorientowany na normy ani na standard wykonania

 

20.Chcąc opracować test inteligencji, którego celem jest różnicowanie osób o wybitnej inteligencji najlepiej zastosować skalę:

a)Tenową

b)Stenową

c)Staninową

d)Nie to żadnego znaczenia

 

21.W rozkładzie normalnym różnica między pierwszym a drugim centylem w porównaniu do różnicy między 50 a 51 centylem

a)Jest taka sama

b)Różnica między pierwszym a drugim jest mniejsza niż różnica między 50 a 51 centylem

c)Zależy od trafności testu

d)Różnica między pierwszym a drugim centylem jest większa niż różnica między 50 a 51 centylem

 

 

22. Błąd kontaminacji:

a)Podwyższa współczynnik rzetelności testu

b)Obniża współczynnik rzetelności testu

c)Obniża współczynnik trafności kryterialnej

d)Podwyższa współczynnik trafności kryterialnej

 

23. Alicja uzyskała wynik równy 75 centylowi. Oznacza to, że

a)Udzieliła ona 75% odpowiedzi diagnostycznych

b)Udzieliła ona 25% odpowiedzi diagnostycznych

c)75% wszystkich badanych uzyskało taki sam wynik jak Alicja bądź niższy

d)25% wszystkich badanych uzyskało taki sam wynik jak Alicja bądź niższy

 

24.Normy stenowe opracowane na podstawie próby studentów III roku psychologii są przykładem:

a)Norm zorientowanych na standard wykonania

b)Norm z którymi można porównywać wyniki dowolnej osoby badanej

c)Norm lokalnych

d)Norm z którymi można porównywać jedynie wyniki studentów dowolnego kierunku studiów

 

25.Konstruktorzy testów unikają zwykle takich pozycji testowych na które wszyscy badani udzielają jednakowych odpowiedzi. Dlaczego ?

a)Gdyż tego typu pozycje testowe zwiększają zbytnio wariancję wyników testowych

b)Gdyż tego typu pozycje testowe nie różnicują badanych

c)Gdyż tego typu pozycję testowe zmniejszają stabilność bezwzględną

d)Gdyż tego typu pozycje testowe utrudniają udzielanie prawidłowych odpowiedzi

 

26.Proporcja osób odpowiadających prawidłowo na daną pozycję testową w teście inteligencji nazywa się:

a)Mocą dyskryminacyjną

b)Rzetelnością

c)Trafnością

d)Trudnością

 

27.Trafność fasadowa

a)Jest jednym z najważniejszych rodzajów trafności

b)Jest inną nazwą trafności treściowej

c)Dotyczy wrażenia jakie test robi na osobie badanej

d)Dotyczy wrażenia jakie test robi na osobie przeprowadzającej badanie

 

28.W praktyce psychologicznej odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie testów spoczywa na:

a)Psychologu przeprowadzającym badanie

b)Osobie badanej

c)Wydawcy testu

d)Konstruktorze testu

 

29.Które z poniższych stwierdzeń opisuje test trafny?

a)Test trafny daje te same wyniki jeśli jest wypełniany dwukrotnie przez te same osoby

b)Test trafny mierzy cechę do pomiaru której został zaprojektowany

c)Test trafny daje te same wyniki jeśli jest wypełniany dwukrotnie przez te same osoby nawet jeśli zostaną użyte wersje równoległe

d)Wszystkie pozycje testowe w trafnym teście korelują ze sobą

 

30.Standaryzacja testu oznacza, że:

a)Test mierzy to do czego został przeznaczony

b)Istnieje jednakowa procedura badania dla wszystkich badanych

c)Test mierzy dokładnie założoną cechę

d)W dwóch kolejnych badaniach przy użyciu tego testu uzyskuje się zbliżone wyniki

 

31.Jeśli wyniki kwestionariusza przeznaczonego do pomiaru ekstrawersji korelują wysoko z wynikami kwestionariusza przeznaczonego do pomiaru aprobaty społecznej to oznacza to, że:

a)Test ten prawdopodobnie dotyczy takich zachowań do których część badanych nie chce się przyznać

b)Test ten prawdopodobnie dotyczy takich zachowań do których badani przyznają się bez większych trudności

c)Badani starają się przedstawić się w gorszym świetle niż w rzeczywistości

d)Test charakteryzuje się wysoką trafnością zbieżną

 

32.Pewien student wypełnił test egzaminacyjny z psychometrii i otrzymał 23 pkt., co było zbyt małą liczbą punktów do zaliczenia egzaminu. Po złożeniu skargi do Dziekana jego test został powtórnie sprawdzony przez dwóch innych niezależnych pracowników uczelni. Pierwszy z nich przyznał studentowi 26 pkt., a drugi 20 pkt. Oznacza to, że test nie był:

a)Obiektywny

b)Trafny

c)Rzetelny

d)Znormalizowany

 

33.Granice 95% przedziału ufności wyników testu inteligencji Jasia wynoszą 400 i 440 pkt. Oznacza to, że:

a)95 wyników badanych mieści się między wartościami 400 u 440 pkt

b)Jaś odpowiedział prawidłowo na 95% pytań testu otrzymując wynik prawdziwy między 400 i 440 pkt

c)Z prawdopodobieństwem równym 95% można przypuszczać, że wynik prawdziwy Jasia zawiera się między 400 i 440 pkt

d)Z prawdopodobieństwem równym 95% można przypuszczać, że wynik otrzymany Jasia zawiera się między 400 i 440 pkt

 

34.Z czego wynika konieczność przedziałowej a nie punktowej interpretacji wyniku testowego w diagnozie indywidualnej?

a)Z małej trafności niektórych testów psychologicznych

b)Wynika to z dużej trudności niektórych testów

c)Spowodowane jest to tym, że w przedziale ufności znajduje się wynik otrzymany

d)Z faktu obciążenia wyniku otrzymanego błędem pomiaru

 

35.Stopień, w jakim test jest wolny od błędu losowego odnosi się do:

a)Trafności

b)Rzetelności

c)Stronniczości

d)Standaryzacji

 

36.Test ma wysoką zgodność wewnętrzną, gdy:

a)Kilku niezależnych użytkowników testu uzyskuje zgodne wyniki za pomocą tego testu

b)Wyniki uzyskane w niezależnych pomiarach są ze sobą zgodne

c)Każda z pozycji testowych jest skorelowana z pozostałymi pozycjami

d)Jego wyniki pozostają w zgodzie z innymi testami mierzącymi podobne cechy

 

37.Która z poniższych miar równałaby się zero, gdyby test był idealnie rzetelnym narzędziem?

a)Wskaźnik rzetelności

b)Wskaźnik mocy dyskryminacyjnej

c)Wskaźnik trafności

d)Standardowy błąd pomiaru

 

38.Błąd systematyczny przejawia się w sytuacji, gdy:

a)Wszystkie wyniki testowe są różne od wyników prawdziwych o pewną stałą wartość

b)Wszystkie wyniki testowe są różne od wyników prawdziwych w dowolny sposób

c)Średnia wyników otrzymanych równa się wynikowi prawdziwemu

d)Wariancja wyników otrzymanych jest większa od wariancji błędu

 

39.Jeśli test ma niską rzetelność to:

a)Zawsze jest trafny

b)Zawsze jest znormalizowany

c)Może być trafny

d)Może być bardzo niedokładny

 

40.Pewien student WSFiZ znalazł w i-necie Kwestionariusz Zaburzeń Seksualnych. Student ten uzyskał w tym kwestionariuszu wynik równy 25 pkt. W celu upewnienia się, że wszystkie odpowiedzi zostały udzielone zgodnie z prawdą student wypełnił jeszcze dwukrotnie Kwestionariusz Zaburzeń Seksualnych. Za drugim razem okazało się, że jego wynik wynosi 12 pkt a za trzecim 38 pkt. Zakładając, że student odpowiadał zgodnie z prawdą, powyższe rezultaty mogą wskazywać na:

a)Niską trudność kwestionariusza

b)Niską rzetelność kwestionariusza

c)Wysoką rzetelność kwestionariusza

d)Wysoką trafność kwestionariusza

 

41.Zgodność wewnętrzna odnosi się do:

a)stopnia w jakim badani odpowiadają w zgodny sposób

b)stopnia w jakim poszczególne pozycje testowe mierzą tę samą cechę

c)tego czy badani udzielają jednakowych odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe

d)zgodność ekspertów co do rzetelności danego testu

 

42.Błędy powodujące wypaczenie wyników badania w jednym kierunku to błędy:

a)systematyczne

b)losowe

c)standardowe

d)atrybucji

 

43.Dzięki jakiej właściwości testów psychologicznych możliwe jest porównywanie wyników różnych osób?

a)rzetelność

b)trafność

c)standaryzacja

d)obiektywność

 

44.Co może być wskaźnikiem obiektywności testu?

a)normy empiryczne

b)istnienie jednakowej procedury badania dla wszystkich badanych

c)osiągnięcia tych samych wyników przez tę samą osobę badaną niezależnie od tego kto dokonuje badania.

d)Osiągnięcia tych samych wyników przez różne osoby badane niezależnie od tego kto dokonuje badania

 

45.Z czego wynika konieczność przedziałowej, a nie punktowej interpretacji wyniku testowego w diagnozie indywidualnej?

a)z faktu braku zera absolutnego w testach psychologicznych

b)z faktu, że w przedziale ufności znajduje się średnia

c)spowodowane jest to tym, że w przedziale ufności znajduje się wynik otrzymany

d)z faktu obciążenia wyniku otrzymanego błędem pomiaru

 

46.Granice 90% przedziału ufności wyników testu inteligencji Jasia wynosi 200 i 220 pkt. Oznacza to że:

a) z prawdopodobieństwem równym 90% można przypuszczać, że wynik otrzymany Jasia zawiera się między 200 i 220 pkt

b) Jaś odpowiedział prawidłowo na 90% pytan testu otrzymując wynik prawdziwy miedzy 200 i 220 pkt.

c) 90% wyników badanych mieści się między wartościami 200 i 220 pkt.

d) z prawdopodobieństwem równym 90% można przypuszczać, że wynik prawdziwy Jasia zawiera się miedzy 200 i 220 pkt.

 

47.Według założeń Klasycznej Teorii Testów korelacja między wynikiem prawdziwym a błędem:

a) wynosi 0

b) jest dodatnia

c) jest ujemna

d) zawiera się w przedziale od -1 do 1

 

48.Błąd losowy:

a) obniża rzetelność testu

b) obniża trafność testu

c) obniża średnią testu

d)nie ma wpływu ani na rzetelność ani na trafność

 

49.Wersja A pewnego testu charakteryzuje się standardowym błędem pomiaru równym 1 a wersja B charakteryzuje się standardowym błędem pomiaru równym 2. Co można powiedzieć o dokładności pomiaru za pomocą tych dwóch testów?

a)wersja A jest dokładniejsza niż wersja B

b)wersja B jest dokładniejsza niż wersja A

c)wersja A jest dwukrotnie dokładniejsza niż wersja B

d)wersja B jest dwukrotnie dokładniejszy niż wersja A

 

50.Studenci psychologii wypełniali test egzaminacyjny z psychometrii. Po zebraniu testów przez prowadzącego egzamin wydarzył się bardzo nieszczęśliwy wypadek, gdyż mieszkanie egzaminatora spaliło się, a wraz z nimi wszystkie testy wypełnione przez studentów. Studenci byli zmuszeni do powtórnego wypełnienia testu. Okazało się, że wyniki w powtórnym teście były bardzo zbliżone do wyników w pierwszym teście. Oznacza to, że:

a)test był trafny

b)test był wystandaryzowany

c)nic nie można powiedzieć ani o rzetelności ani o trafności testu

d)test był rzetelny

 

51.Jeśli test jest trafny to:

a)jest rzetelny

b)jest znormalizowany

c)jest wystandaryzowany

d)może nie być rzetelny

 

52.Współczynnik rzetelności to:

a)korelacja między wynikami prawdziwymi a wynikami błędnymi

b)stosunek wariancji wyników prawdziwych do wariancji wyników błędnych

c)stosunek wyników prawdziwych do wyników otrzymanych

d)stosunek wariancji wyników prawdziwych do wariancji wyników otrzymanych

 

53.Wynik prawdziwy:

a)równa się wynikowi surowemu

b)może być określony tylko z pewnym prawdopodobieństwem

c)jest tylko abstrakcyjnym podejściem gdyż każdy wynik obciążony jest błędem a wię nie ma sensu zakładać, że wynik prawdziwy rzeczywiście istnieje

d)może być zmierzony bardzo dokładnie, bez żadnego błędu

 

54.Jeśli wyniki otrzymane dwóch osób różni się między sobą istotnie to może oznaczać to że:

a)różnica ta spowodowana jest błędną interpretacją

b)różnica ta spowodowana jest dużym błędem systematycznym

c)różnica ta spowodowana jest istnieniem różnic między wynikami prawdziwymi

d)różnica ta spowodowana jest istnieniem różnic między wynikami błędnymi

 

55.Wada szacowania rzetelności na podstawie stabilności bezwzględnej jest:

a)konieczność tworzenia dwóch wersji tego samego testu

b)konieczność wykorzystania ocen sędziów kompetentnych, które mogą być nieobiektywne

c)konieczność przeprowadzenia dwukrotnego badania

d)ograniczone zaufanie do osób badanych, które mogą oszukiwać w wypełnionym teście

 

56.Który z poniższych problemów szacowania rzetelności został rozwiązany dzięki zastosowaniu metody form równoległych testu?

a)problem szacowania rzetelności związany ze mianami badanej właściwości psychicznej wraz z upływem czasu

b)wpływ wprawy na wyniki testowe

c)wpływ zapamiętywania odpowiedzi z poprzednich badań na wyniki testowe

d)problem długości odstępu czasowego pomiędzy poszczególnymi badaniami

 

57.Wskaźnik rzetelności dotyczący wzajemnej korelacji wszystkich pozycji testowych nazywany jest wskaźnikiem:

a)stabilności bezwzględnej

b)zgodności wewnętrznej

c)stabilności względnej

d)zgodności między połówkowej

 

58.Która z poniższych metod szacowania rzetelności dotyczy błędu związanego z doborem specyficznych treści pozycji testowych?

a)test-retest

b)oceny sędziów kompetentnych

c)metoda połówkowa

d)analiza czynnikowa

 

59.Jeśli test ma rzetelność równą 0,9 to błędowi pomiaru można przypisać następującą część wariancji wyników otrzymanych

a)nie można tego określić, gdyż nieznana jest wariancja wyników otrzymanych

b)nie można tego określić, gdyż nieznana jest wariancja wyników błędnych

c)10%

d)90%

 

60.Trafność prognostyczna jest szczególnie ważna w przypadku:

a)narzędzi stosowanych do selekcji i klasyfikacji pracowników

b)diagnozy zaburzeń psychicznych

c)narzędzi stosowanych do określenia przyczyn problemów psychicznych

d)badań naukowych

 

61.Aby zbadać trafność diagnostyczną jakiegoś narzędzia należy:

a)poprosić sędziów kompetentnych o ocenę przydatności danego narzędzia w diagnozie psychologicznej

b)zebrać dane dotyczące wyników tego narzędzia oraz po pewnym czasie-zmiennej kryterialnej

c)zebrać w tym samym czasie dane dotyczące wyników tego narzędzia oraz zmiennej kryterialnej

d)wykorzystać wyniki danego narzędzia jako zmienną kryterialną

 

62.Trafność treściowa może być oszacowana dzięki:

a)zastosowaniu wzoru alfa- Cronbacha

b)sędziom kompetentnym

c)porównywaniu treści pozycji testowych z założonym kryterium

d)porównywaniu wyników testu z założonym kryterium

 

63.W trakcie opracowywania psychometrycznego kwestionariusza objawów nerwicowych przeprowadzono badanie, w którym jego uczestnicy dwukrotnie w odstępie sześciu miesięcy wypełniali opracowywany kwestionariusz. W przerwie między pierwszym a drugim badaniem osoby badane uczestniczyły w psychoterapii nerwic. W ten sposób określono:

a)stabilność bezwzględną kwestionariusza

b)zgodność wewnętrzną kwestionariusza

c)trafność teoretyczną kwestionariusza

d)trafność kryterialną kwestionariusza

 

64.Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do trafności zbieżnej testu?

a)wyniki dwukrotnego badania tym samym testem są ze sobą zgodne

b)korelacje wyników testu z wynikami innego testu mierzącego podobną cechę jest wysoka

c)zgodność wyników testu przeprowadzonego w dwóch grupach badanych

d)wyniki badania testem są zgodne z kryterium

 

65.W strategii kryterialnej konstrukcji kwestionariuszy osobowości:

a)wykorzystuje się wyniki konstruowanego kwestionariusza jako kryterium danej cechy

b)wykorzystuje się oceny ekspertów treści pytań kwestionariusza jako kryterium danej cechy

c)wykorzystuje się moc dyskryminacyjną jako kryterium danej cechy

d)wykorzystuje się zewnętrzną zmienną jako kryterium danej cechy

 

66.Rozkład normalny jest podstawą

a)skali centylowej

b)norm równoważnikowych

c)testów zorientowanych na standard wykonania

d)skal standardowych

 

67.Główną funkcja norm empirycznych jest:

a)określenie trafności wyników testowych

b)nadanie znaczenia wynikom testowym

c)określenie rzetelności wyników testowych

d)określenie trudności testu

 

68.Chcąc opracować test inteligencji, którego celem jest różnicowanie osób o bardzo niskiej inteligencji najlepiej zastosować skalę

a)nie ma to żadnego znaczenia

b)tenową

c)stenową

d)staninową

 

69.W skali staninowej najmniej osób badanych znajduje się w:

a)1 staninie

b)3 staninie

c)5 staninie

d)8 staninie

 

70.Testy zorientowane na standard wykonania:

a)nie różnią się niczym istotnym od testów zorientowanych na normy

b)oparte są na arbitralnie wyznaczonych kryteriach interpretacji wyników

c)opracowane są na podstawie wartości średnich próby normalizacyjnej

d)odwołują się do kryterium trafności testu

 

71.Dzięki czemu możliwe jest porównywanie wyników różnych osób?

a)dzięki normom empirycznym

b)dzięki normom zorientowanym na standard wykonania

c)dzięki porównaniu wyników poszczególnych osób z wartościami największymi i najniższymi w teście

d)dzięki trafnośći testu

 

72.Średnia skali tenowej wynosi:

a)5

b)10

c)100

d)50

 

73.W którym odchyleniu standardowym znajduje się wynik równy 35 tenowi?

a)w pierwszym powyżej średniej

b)w drugim powyżej średniej

c)w pierwszym poniżej średniej

d)w drugim poniżej średniej

 

74.Jedna z metod obliczania mocy dyskryminacyjnej wykorzystuje informacje na temat:

a)liczby wszystkich pozycji testowych na które udzielono prawidłowych oraz nieprawidłowych odpowiedzi:

b)liczby wszystkich pozycji testowych oraz proporcji osób które odpowiedziały prawidłowo na dana pozycje testową wśród osób o najwyższych wynikach testu

c)proporcję osób które odpowiedziały prawidłowo na daną pozycję testową wśród osób o najwyższych wynikach testu i proporcję osób które odpowiedziały prawidłowo na daną pozycję testową wśród osób o najniższych wynikach testu

d)proporcji osób które odpowiedziały prawidłowo na daną pozycję testową wśród wszystkich osób wypełniających test

 

75.Jeśli zmienna kryterialna jest, przynajmniej częściowo, oparta na wynikach testu, którego trafność kryterialną chce się zbadać, to:

a)trafność kryterialna testu jest poprawnie zmierzona

b)trafność różnicowa jest wysoka

c)trafność teoretyczna jest wysoka

d)zachodzi kontaminacja kryterium

 

76.W jakiej sytuacji trudność pozycji testowej równa się 1?

a)wszyscy badani odpowiedzieli na tę pozycję prawidłowo

b)wszyscy badani odpowiedzieli na te pozycję nieprawidłowo

c)jednakowa część badanych odpowiedziała na te pozycję prawidłowo i nieprawidłowo

d)pozycja testowa jest bardzo trudna

 

77.Kto w Polsce może stosować testy psychologiczne?

a)każda osoba zainteresowana testami

b)każda osoba wykorzystująca testy psychologiczne w praktyce zawodowej

c)osoba mająca wykształcenie psychologiczne lub pokrewne

d)osoba mająca wykształcenie psychologiczne

 

78.Dla większości badanych wypełniających pewien test inteligencji wydał się on testem mierzącym pamięć a nie inteligencję. Okazało się jednocześnie, że wyniki tego testu wysoko korelują z wynikami innego testu inteligencji. Oznacza to, że test ten:

a)ma wysoką trafność fasadową i wysoką trafność kryterialną

b)ma niską trafność fasadową i wysoką trafność kryterialną

c)ma wysoką trafność fasadową i niską trafność kryterialną

d)ma niską trafność fasadową i niską trafność kryterialną

 

79.W trakcie badań konstrukcyjnych nad Testami Przydatności Do Zawodu Strażaka okazało się, że test ten dobrze przewiduje powodzenie w pracy przyszłych strażaków. Oznacza to, że test ten jest:

a)rzetelny

b)wystandaryzowany

c)trafny

d)znormalizowany

 

80.Skale kontrolne służą:

a)kontroli etyczności postępowania psychologa

b)zidentyfikowanie osób, które, w celu wywarcia kreślonego wrażenia odpowiadają „tendencyjnie”

c)kontroli poprawności przeprowadzenia badania danym testem przez psychologa

d)zmyleniu osób badanych co do rzeczywistego celu badania danym testem

 

81.Test psychologiczny:

a)To ankieta z wydrukowanymi pytaniami

b)Procedura badania, która w standardowych warunkach ma wywołać reakcje o pożądanych właściwościach psychometrycznych

c)Polega na rozwiązywaniu zadań intelektualnych lub opowiadaniu na pytania o różne przejawy zachowania

d)Każde narzędzie diagnostyczne stosowane przez psychologa

 

82.Każdy test psychologiczny daje

a)Wynik prawdziwy

b)Wynik błędny

c)Oszacowanie wyniku prawdziwego określone z pewnym prawdopodobieństwem

d)Oszacowanie wyniku błędnego określone z pewnym prawdopodobieństwem

 

83.Złamaniem warunków standardowej procedury badania jest:

a)Przeprowadzanie badania w hałaśliwym pomieszczeniu

b)Szczegółowe wyjaśnienie badanemu celu badania

c)Przeprowadzenie rozmowy z osobą badaną przed wykonaniem badania testowego

d)Przeprowadzenie rozmowy z osobą badaną po wykonaniu badania testowego

 

84.W indywidualnej diagnozie testowej

a)Tylko w przypadkach szczególnych konieczne jest wyznaczanie przedziału ufności dla wyniku prawdziwego

b)Zawsze konieczne jest wyznaczanie przedziału ufności dla wyniku prawdziwego

c)Tylko w sytuacji, gdy badany o to poprosi należy wyznaczyć przedział ufności dla wyniku prawdziwego

d)Nie jest konieczne wyznaczanie przedziału ufności dla wyniku prawdziwego

 

85.Jeśli test składa się z bardzo zróżnicowanych pozycji testowych (dotyczących bardzo różnych aspektów i przejawów zachowania) to rzetelność szacowania na podstawie zgodności wewnętrznej tego testu jest raczej:

a)Niska

b)Wysoka

c)Trudna do określenia bez przeprowadzenia badania

d)Zależna od trafności testu

 

86.Błąd systematyczny:

a)Wpływa na trafność narzędzia

b)Wynika z losowego doboru badanych do próby standaryzacyjnej

c)Nie zmienia swej wielkości dla różnych wartości wyniku prawdziwego

d)Wpływa na rzetelność narzędzia

 

87.Błąd losowy:

a)Wpływa na korelację dwóch pomiarów wykonanych tym samym narzędziem na tej samej grupie osób

b)Nie ma nic wspólnego z mierzoną cechą psychiczną i wynika ze stałych cech narzędzia

c)Wpływa na korelację wyniku prawdziwego i błędu pomiaru

d)Zależy od wartości mierzonej cechy

 

88.Który z poniższych wskaźników maleje wraz ze wzrostem rzetelności ?

a)Współczynnik trafności testu

b)Trudność testu

c)Przeciętny wynik testu

d)Standardowy błąd pomiaru (SEM)

 

89.Rzetelność testu:

a)Ma niską wartość gdy test ma wysoką trafność

b)To stopień, w jakim test jest zdolny mierzyć to, co w założeniu miał mierzyć

c)Wskazuje w jakim stopniu wyniki otrzymane obciążone są błędem

d)Wskazuje w jakim stopniu wyniki prawdziwe obciążone są błędem

 

90.Rzetelność testu:

a)Zawsze jest wysoka jeśli test jest mało trafny

b)Może być wysoka nawet jeśli test jest mało trafny

c)Zawsze jest proporcjonalnie powiązana z trafnością

d)Nie jest w ogóle w żaden sposób powiązana z trafnością

 

91.Jedno z założeń klasycznej teorii testów mówi o nieskorelowaniu dwóch różnych błędów pomiaru. Oznacza to, że dokonując dwóch różnych pomiarów danej cechy:

a)Popełniając większe błędy jednego pomiaru popełnia się większe błędy drugiego pomiaru

b)Popełniając większe błędy jednego pomiaru popełnia się mniejsze błędy drugiego pomiaru

c)Każda wartość błędu jednego pomiaru jest ściśle powiązana z określoną wartością błędu drugiego pomiaru

d)Nie można określić wielkości błędu jednego pomiaru na podstawie wielkości błędu pomiaru drugiego

 

92.Średnia z rozkładu nieskończonej liczby pomiarów jednej osoby wykonanych przy użyciu tego samego testu to

a)Wynik otrzymany

b)Wynik błędny

c)Wynik prawdziwy

d)Wynik surowy

 

93.Wynik otrzymany:

a)Zawsze równa się wynikowi prawdziwemu

b)To suma wyniku prawdziwego i błędu pomiaru

c)Jest zawsze mniejszy od wyniku prawdziwego

d)Jest zawsze większy od wyniku prawdziwego

 

94.Jeśli test dostarcza zbliżonych wyników w kolejnych pomiarach tych samych osób to ma on wysoką:

a)Trafność kryterialną

b)Trafność treściową

c)Zgodność wewnętrzną

d)Rzetelność określaną za pomocą metody test-retest

 

95.Na wartość współczynnika rzetelności oszacowanego na podstawie metody testów równoległych wpływa:

a)Zmęczenie osób badanych

b)Dobór treści pozycji testowych do obu wersji

c)Zapamiętywanie udzielonych odpowiedzi w obu wersjach

d)Nieczytelny druk oby wersji

 

96.Test ma wysoką zgodność wewnętrzną gdy:

a)Różni psychologowie dokonując pomiaru tym samym testem tych samych osób formułują takie same diagnozy

b)Badani uzyskują takie same wyniki jeśli uczestniczą w badaniu kilka razy tym testem

c)Każda z pozycji testowych jest skorelowana z pozostałymi pozycjami testowymi

d)Ma wysoką trafność kryterialną

 

97.Która z poniższych metod nie jest wskazana w celu podzielenia testu na dwie połowy w metodzie połówkowej szacowania rzetelności?

a)Podział losowy pozycji testowych do obu połówek testu

d)Stworzenie jednej połowy z pozycji łatwych a drugiej w pozycji trudnych

c)Włączenie pozycji testowych o numerach parzystych do jednej części testu a pozycji o numerach nieparzystych do drugiej części testu

d)Podział na podstawie równoważności treściowej pozycji

 

98.Przedział ufności wyznaczony dla testu o rzetelności 0,8 w porównaniu do testu o rzetelności 0,9

a)Jest większy

b)Jest mniejszy

c)Rzetelność i przedział ufności nie są ze sobą powiązane

d)Zależy od wielkości wyniku otrzymanego

 

99.Gdyby test miał maksymalną możliwą dokładność pomiaru to

a)Standardowy błąd pomiaru wynosiłby 0

b)Współczynnik rzetelności wynosiłby 0

c)Współczynnik trafności wynosiłby 0

d)Odchylenie standardowe wyników otrzymanych wynosiłoby 0

 

100.Pewien test pozwala na przewidywanie powodzenia kandydatów w przyszłej pracy. Oznacza to, że ma on wysoką:

a)Zgodność wewnętrzną

b)Trafność prognostyczną

c)Standardowy błąd pomiaru

d)Trudność

 

101.Wyniki pewnego kwestionariusza przeznaczonego do diagnozy depresji nisko korelują z diagnozą depresji sformułowaną przez psychiatrę. Oznacza to, że kwestionariusz ten:

a)Ma wysoką trafność diagnostyczną

b)Ma niską trafność prognostyczną

c)Ma wysoką trafność prognostyczną

d)Ma niską trafność diagnostyczną

 

102.Autor pewnego testu może zastosować jedną z następujących metod w celu pomiaru trafności treściowej

a)Oszacowanie zgodności między treścią pozycji testowych a mierzoną właściwością psychiczną dokonane przez sędziów kompetentnych

b)Wzór alfa-Cronbacha

c)Dokładna analiza treści pozycji testowych dokonana przez autora testu

d)Oszacowanie zgodności między treścią pozycji testowych a mierzoną właściwością psychiczną dokonane przez losowo dobranych ludzi

 

103.Analiza struktury czynnikowej testu może dostarczyć informacji na temat:

a)Trafności prognostycznej testu

b)Trafności diagnostycznej testu

c)Trafności teoretycznej testu

d)Trafności treściowej testu

 

104.Współczynnik korelacji dla trafności zbieżnej:

a)Powinien być równy jedności

b)Powinien być znacznie większy od zera

c)Nie musi być duży, byle był zgodny z postawioną hipotezą

d)Powinien być równy zeru

 

105.Stronniczość testów psychologicznych oznacza:

a)Jednakowo niską trafność testu w przypadku wszystkich badanych

b)Jednakowo niską rzetelność testu w przypadku wszystkich badanych

c)Małe odchylenie standardowe wyników testu

d)Różną trafność testu w przypadku niektórych grup społecznych

 

106.Rozkład standaryzowany z:

a)Wyraża pomiar w jednostkach wyniku surowego

b)Wyraża pomiar w jednostkach odchylenia standardowego

c)Wyraża pomiar w stenach

d)Wyraża pomiar w centylach

 

107.Jeżeli w kwestionariuszu ugodowości osoba badana uzyskała na skali wyników surowych 55 punktów z 70 możliwych to:

a)Można stwierdzić, że poziom ugodowości jest przeciętny

b)Można stwierdzić, że poziom ugodowości jest powyżej przeciętnej

c)Nie można ocenić poziomu ugodowości

d)W celu lepszego pomiaru ugodowości należy przeprowadzić dodatkowe badanie innym testem

 

108.Średni wynik wyrażony w standardowej skali stenowej pewnego testu inteligencji opracowanego w Niemczech oraz średni wynik wyrażony w standardowej skali stenowej innego testu inteligencji opracowanego w Polsce:

a)Jest różny dla populacji Polaków i Niemców

b)Jest niższy dla populacji Polaków w porównaniu do Niemców, gdyż przeciętny Polak jest mniej inteligentny niż przeciętny Niemiec

c)Może być zarówno różny jak i taki sam dla populacji Polaków i Niemców

d)Jest taki sam dla populacji Polaków i Niemców

 

109.Która z poniższych skal standardowych ma najwięcej jednostek (jest najdłuższa):

a)Skala stenowa

b)Skala staninowa

c)Skala T (tenowa)

d)Skala IQ

110.Norma standardowa jest wyznaczana przez:

a)Średnią i odchylenie standardowe rozkładu wyników otrzymanych

b)Średnią i wariancję wyników rozkładu wyników otrzymanych

c)Średnią i przedział ufności dla niej zbudowany rozkładu wyników otrzymanych

d)Średnią i odchylenie standardowe rozkładu wyników prawdziwych

 

111.W diagnozie indywidualnej konieczne jest

a)Wyrażenie wyniku osoby badanej odwołując się do dowolnych norm (np. opracowanych w innym kraju niż kraj w którym przeprowadzono dane badanie) jeśli normy te są aktualne

b)Przedstawienie wyniku osoby badanej jako wyniku surowego

c)Wyrażenie wyniku osoby badanej odwołując się do aktualnych norm dla określonej populacji

d)Porównanie wyniku osoby badanej z maksymalną liczbą punktów jaką można otrzymać w danym teście

 

112.Wyniki przeciętne (czyli znajdujące się w przedziale od -1 odchylenia standardowego poniżej średniej do +1 odchylenia standardowego powyżej średniej) w skali IQ znajdują się w następującym przedziale:

a)100-125

b)90-100

c)80-110

d)85-115

 

113.Tendencja polegająca na wybieraniu w kwestionariuszu odpowiedzi zgodnych z oczekiwaniami społecznymi i społecznie cenionymi wartościami to:

a)Zgadywanie

b)Symulowanie

c)Dysymulowanie

d)Style graficzne

 

114.Krzywa charakterystyczna pozycji, która jest wyjątkowo stroma:

a)Obrazuje taką pozycję testową, która dobrze różnicuje badanych

b)Wskazuje na obecność wariancji związanej z zastosowaną metodą

c)Jest typowa dla pozycji testowej, która jest praktycznie bezużyteczna

d)Wskazuje na dużą trudność pozycji testowej

 

115.Co świadczy o obiektywności testu ?

a)Niezależność wyniku testowania od osoby przeprowadzającej badanie

b)Powtarzalność wyników uzyskanych przez te same osoby w różnych badaniach wersjami równoległymi danego testu

c)Zgodność wewnętrzna testu

d)Powtarzalność wyników uzyskanych przez różne osoby w różnych badaniach wersjami równoległymi danego testu

 

116.Moc dyskryminacyjna:

a)Wskazuje na homogeniczność testu

b)Oblicza się za pomocą współczynnika KR 20

c)Jest tym samym co trafność różnicowa

d)To korelacja pomiędzy daną pozycją testową a wynikiem ogólnym testu

 

117.Czy w Polsce osoba nie będąca psychologiem może stosować testy psychologiczne ?

a)Każdy kto ma jakikolwiek kontakt zawodowy z przeprowadzaniem testów psychologicznych może je stosować

b)Nie

c)Tak, ale pod warunkiem, że w trakcie studiów uczestniczyła w jakiś (dowolnych) zajęciach z psychologii

d)To zależy od okoliczności badania

 

118.Trafność fasadowa to:

a)Zewnętrzny wygląd testu

b)Synonim trafności treściowej

c)Przekonanie badanych na temat tego co test mierzy

d)Motywacja osób badanych do wypełniania danego testu

 

119.Test jest trafny jeśli:

a)Wyniki testowe są zgodne wewnętrznie

b)Może być efektywnie wykorzystany w praktyce

c)Mierzy taką właściwość psychiczną, którą z założenia miał mierzyć

d)Badani uważają, że test mierzy taką właściwość psychiczną, którą z założenia miał mierzyć

 

120.W strategii zewnętrznej tworzenia kwestionariuszy kryterium danej cechy może stanowić:

a)Wysoki wynik w tworzonym kwestionariuszu

b)Arbitralnie ustalony punkt odcięcia wyników kwestionariusza

c)Poziom trudności kwestionariusza

d)Inna zmienna zewnętrzna względem tworzonego kwestionariusza

 

121.Głównym zadaniem stosowania testów psychologicznych jest pomiar:

a)cech ludzi

b) łatwo obserwowalnego zachowania

c)Różnice między ludźmi

d)Zachowania niedostępnego zewnętrznemu obserwatorowi

 

122.Każdy wynik testowy składa się z dwóch składników:

a)wyniku prawdziwego i błędu pomiaru

b)wyniku prawdziwego i wyniku błędnego

c)wyniku surowego i wyniku błędnego

d)wyniku surowego i wyniku standaryzowanego

 

123.Standaryzacja testu oznacza że:

a)wyniki otrzymywane w dwóch różnych pomiarach są zbliżone

b)test dobrze mierzy właściwości do pomiaru, której został stworzony

c)wyniki otrzymywane w pomiarach przeprowadzonych przez różne osoby są zbliżone

d)istnieje ściśle określona jednostkowa dla wszystkich badanych procedura przeprowadzania i analizy wyników testowych

 

124.Jakie konsekwencje dla osoby badanej związane są z interpretacją dokonywaną na podstawie wyniku prawdziwego bez wyznaczania przedziału ufności?

a)osoba badana wypada lepiej w danym teście

b)osoba badana wypada gorzej w danym teście

c)nieznane jest prawdopodobieństwo trafności diagnozy

d)nie występują żadne istotne konsekwencje

 

125.Zgodność wewnętrzna odnosi się do:

a)stopnia w jakim uczestnicy badania odpowiadają w zbliżony sposób

b)stopnia w jakim poszczególne pozycje testowe mierzą tę sama cechę

c)obecności wzajemnie sprzecznych pozycji testowych

d)zgodności odpowiedzi uzyskanych w różnych badaniach

 

126.Błąd systematyczny

a)obniża rzetelność testu

b)podwyższa rzetelność testu

c)nie ma wpływu na rzetelność testu

d)obniża lub podwyższa rzetelność testu w zależności od stopnia jego trafności

 

127.Stabilność bezwzględna kwestionariusza przeznaczonego do pomiaru chwilowego stanu emocjonalnego jest:

a)wysoka

b)niska

c)zbliżona do innych oszacowań rzetelności

d)trudna do przewidzenia bez przeprowadzania odpowiednich badan

 

128.Przedział ufności symetryczny w stosunku do wyniku otrzymanego buduje się na podstawie:

a)trafności testu

b)trudności testu

c)standardowego błędu estymacji (SEE)

d)standardowego błędu pomiaru (SEM)

 

129.Rzetelność testu dotyczy:

a)znajomości zasad jego przeprowadzania

b)niezawodności pomiaru

c)szybkości pomiaru

d)powtarzalności pomiaru

 

130.Tendencja do symulowania odpowiedzi oznacza:

a)udzielanie odpowiedzi losowych

b)udzielania odpowiedzi społecznie nie aprobowanych

c)udzielanie odpowiedzi społecznie aprobowanych

d)udzielanie odpowiedzi skrajnych

 

131.Według założeń klasycznej teorii testów wielkości dwóch błędów pomiaru:

a)są wzajemnie zależne

b)nie są wzajemnie zależne

c)zależą od wartości wyników prawdziwych

d)nie należą do konkretnego testu

 

132.Wynik prawdziwy:

a)zawsze równa się wynikowi otrzymanemu

b)zawsze równa się dolnej lub górnej granicy przedziału ufności

c)to dowolny punkt w przedziale ufności

d)wpływa na standardowy błąd pomiaru (SEM)

 

133.W pewnym teście inteligencji zawierającym 100 pozycji Jan udzielił 92 prawidłowych odpowiedzi. Tak wyrażony wynik to:

a)wynik standardowy

b)wynik centylowy

c)wynik znormalizowany

d)wynik surowy

 

134.W celu sprawdzenia czy wyniki testu nie ulegają zmianom w czasie najlepiej zastosować:

a)metodę połówkową

b)pomiar zgodności wewnętrznej

c)metodę wersji równoległych testu

d)metodę test-retest

 

135.Równoległość testów zakłada że mierzą one tę sama właściwość psychiczna oraz:

a)mają różne średnie i wariancje oraz w różny sposób korelują z zewnętrznym kryterium

b)mają różne średnie i wariancje, ale mają równe korelacje z zewnętrznym kryterium

c)maja równe średnie i wariancje i maja równe korelacje z zewnętrznym kryterium

d)mają równe średnie i wariancje, ale w różny sposób korelują z zewnętrznym kryterium

 

136.Wraz ze wzrostem liczby pozycji testowych zgodność wewnętrzna:

a)rośnie

b)maleje

c)nie ulega zmianie

d)rośnie lub maleje w zależności od wielkości trafności

 

137.Porównując metodę połówkową szacowania rzetelności z metodą testów równoległych lub stabilności bezwzględnej można stwierdzić, że minimalizuje ona:

a)czas i pieniądze przeznaczone na badanie

b)rzetelność i trafność

c)trudność moc dyskryminacyjną

d)zrozumiałość pozycji testowych

 

138.Wyznaczenie przedziału ufności z prawdopodobieństwem dla alfa=0,01 w porównaniu do przedziału ufności wyznaczonego z prawdopodobieństwem dla alfa=0,1 powoduje:

a)zwiększenie szerokości przedziału ufności

b)zmniejszenie szerokości przedziału ufności

c)nie ma wpływu szerokość przedziału ufności

d)zwiększenie lub zmniejszenie szerokości przedziału ufności w zależności od trafności testu

 

139.Jeśli rzetelność wynosi 0,98 to:

a)badani będą w jednakowy sposób odpowiadać na 98% pozycji testowych w dwukrotnym badaniu testem

b)wyniki dwukrotnego badania tych samych osób danym testem nie będą bardzo się różnić między sobą

c)większość badanych odpowiada prawidłowo na 98% pozycji testowych

d)wyniki dwukrotnego badania tych samych osób danym testem będą bardzo się różnić między sobą

 

140.W celu oszacowania trafności prognostycznej nowo utworzonego testu należy:

a)skonsultować się z innym specjalistą co do trafności treściowej

b)dokonać krytycznej oceny możliwości diagnostycznych narzędzia

c)dokonać jednoczesnego pomiaru kryterium oraz badania za pomocą nowo utworzonego testu

d)dokonać badania za pomocą nowo utworzonego testu oraz późniejszego pomiaru kryterium

 

141.Obliczenie korelacji między wynikami testu psychologicznego przeznaczonego do pomiaru pewnej cechy a inną zmienną, którą można uznać za dobrą miarę tej samej cechy jest oszacowaniem:

a)zgodności wewnętrznej testu

b)trafności fasadowej

c)trafności kryterialnej

d)trafności treściowej

 

142.Trafność treściowa to:

a)trafność fasadowa

b)reprezentatywność doboru pozycji testowych ze względu na treść psychologiczną badanego konstruktu

c)poprawność językowa pozycji testowych

d)zrozumiałość pozycji testowych

 

143.W którym z poniższych badań można sprawdzić trafność teoretyczna testu?

a)przeprowadzenie analizy czynnikowej wyników testu

b)podział testu na dwie części

c)analiza przekonań osób badanych

d)obliczanie współczynnika alfa-Cronbach

 

144.Trafność zbieżna to:

a)zgodność wyników uzyskanych w kilku pomiarach danym testem

b)wysoka dodatnia korelacja z innym narzędziem przeznaczonym do pomiaru tego samego konstruktu

c)wysoka ujemna korelacja testu z innym narzędziem przeznaczonym do pomiaru tego samego konstruktu

d)zgodność wewnetrzna

 

145.Błąd systematyczny, który występuje tylko w przypadku niektórych grup osób badanych wyodrębnionych np. ze względu na płeć, wiek czy pochodzenie społeczne odnosi się do pojęcia:

a)trafności

b)rzetelności

c)stronniczości

d)standaryzacji

 

146.miarą trudności pozycji testowej jest:

a)proporcja osób odpowiadających prawidłowo do wszystkich osób odpowiadających na dana pozycję testową

b)proporcja osób odpowiadających nieprawidłowo do wszystkich osób odpowiadających na daną pozycję testową

c)stopień w jakim dana pozycja testowa różnicuje badanych

d)standardowy błąd pomiaru

 

147.w pewnym teście inteligencji uzyskałeś wynik równy IQ=105. Bez zagladania do podręcznika do tego testu można powiedzieć, że:

a)jesteś osobą bardziej inteligentną niż przeciętny człowiek

b)większość badanych osiąga wyniki niższe niż Twój

c)większość badanych osiąga wyniki wyższe niż Twój

d)na podstawie przedstawionych danych nie można nic powiedzieć o Twoim poziomie inteligencji

 

148.W trakcie opracowywania pewnego testu inteligencji w Polsce oraz w USA przeprowadzono badania na reprezentatywnych próbach w obu tych państwach. Uzyskane w ten sposób średnie wyniki opracowywanego testu wyrażone w skali stenowej w populacji Amerykanów oraz w populacji Polaków.

a)są różne dla populacji Polaków i Amerykanów

b)są takie same dla populacji Polaków i Amerykanów

c)mogą być zarówno róże jak i takie same dla populacji Polaków i Amerykanów

d)są niższe dla populacji Polaków w porównaniu do Amerykanów, gdyż przeciętny Polak jest mniej inteligentny niż przeciętny Amerykanin

 

149.Centyle dzielą rozkład wyników na:

a)10 jednostek

b)99 jednostek

c)100 jednostek

d)101 jednostek

 

150.Norma standardowa jest:

a)standardem ilościowym wyznaczonym arbitralnie prze autora testu

b)standardem ilościowym wyznaczonym przez parametry statystyczne obliczone dla przedstawicieli danej grupy

c)standardem ilościowym wyznaczonym przez założone kryteria związane z poziomem wykonania testu

d)wyznaczona na podstawie wielkości standardowego błędu pomiaru

 

151.Przeliczenie wyników surowych osób badanych na normy w diagnozie indywidualnej:

a)umożliwia interpretacje wyników osób badanych

b)nie jest konieczne

c)umożliwia porównanie wyników dwóch różnych osób

d)umożliwia porównywanie wyników poszczególnych osób badanych z wartością standardową

 

152.Przekształcenie normalnego rozkładu wyników pewnego testu na skalę centylową:

a)powoduje wyolbrzymianie różnic między osobami znajdującymi się w środku rozkładu

b)powoduje wyolbrzymienie różnic między osobami znajdującymi się w środku rozkładu

c)nie powoduje żadnych zniekształceń wyników

d)powoduje zniekształcenia wyników, które są trudne do przewidzenia bez znajomości średniej i wariancji rozkładu

 

153.Wynik równy 30 tenowi:

a)znajduje się poniżej średniej

b)znajduje się powyżej średniej

c)jest równy średniej

d)znajduje się powyżej lub poniżej średniej, w zależności od wartości średniej

 

154.Trafność fasadowa to:

a)najbardziej pożądana metoda sprawdzenia trafności

b)wrażenie jakie sprawia test psychologiczny przeprowadzający badanie

c)wrażenie jakie sprawia test na osobach badanych

d)rodzaj trafności określony na podstawie rozmowy z osobami badanymi

 

155.Jeśli wyniki kilkukrotnego badania pewnym testem przez różnych psychologów z udziałem tych samych osób badanych nie są zgodne między sobą to test ten jest:

a)znormalizowany

b)nietrafny

c)trudny

d)nieobiektywny

 

156.Jeśli moc dyskryminacyjna pewnej pozycji testowej ma wartość dodatnią to:

a)dana pozycja testowa nie różnicuje badanych

b)dana pozycja testowa jest zbyt trudna

c)dana pozycja testowa jest łatwa tylko dla osób pochodzących z niektórych grup społecznych

d)dana pozycja testowa jest łatwa dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki ogólne w teście, a łatwe dla osób, które osiągnęły wysokie wyniki ogólne w teście

 

157.W trakcie przeprowadzenia diagnozy przy użyciu testów odpowiedzialność za przestrzeganie norm etycznych dotyczących nienaruszalności dóbr osób badanych spoczywa na:

a)twórcy testu

b)psychologu przeprowadzającym badanie

c)osobie badanej

d)wydawcy testu

 

158.Rekonstrukcja jako jedna ze strategii kulturowej adaptacji testów to:

a)maksymalnie wierne tłumaczenie oryginalnych pozycji

b)zastosowanie kilku pytań o podobnej treści w jednym teście

c)opracowanie całkowicie nowego narzędzia, dla którego inspiracją jest oryginalny test

d)zastosowanie kilku skal mierzących tę samą cechę w jednym teście

 

159.Pewien badacz ułożył pytania do kwestionariusza przeznaczonego do pomiaru nieśmiałości. W dalszej kolejności badacz ten chciałby dowiedzieć się, czy jego kwestionariusz rzeczywiście mierzy nieśmiałość. Jest to więc pytanie o:

a)rzetelność kwestionariusza

b)trafność kwestionariusza

c)obciążenie aprobatą społeczną kwestionariusza

d)normy kwestionariusza

 

160.W pewnym teście inteligencji około połowy badanych uzyskało najniższy możliwy wynik. Nikt nie uzyskał wyniku maksymalnego, a jedynie parę osób uzyskało wyniki wysokie. Rozkład wyników tego testu jest:

a)skośny

b)symetryczny

c)płaski

d)równomierny

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O matko ,ja tu się za to zabieram , a to jakiś naukowy test .

Myślałam że chociaż prowadzisz jakieś badanie , i rozwiązanie testu będzie się przyczyniało do powstania statystyk łeee... :?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

badania oparte na statystykach są niezbyt wiarygodne

Tym bardziej jeśli potencjalni kandydaci byli wyselekcjonowani z forum dla czubków :D

No chyba, że miałyby mówić o różnicach w postrzeganiu tych normalnych i nienormalnych

Jednak nadal jest to niewiarygodne

 

Żeby chociaż było wiadomo co test bada i wyniki zostałyby omówione

A tak to...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie wszystko musi być wiarygodne....

mi tam chodzi o samo rozwiązywanie... rozwiązywanie jest fajne.

 

Ale dobrze prawisz, póki się nie dowiem co ma na celu , to się za niego nie zabieram .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Żeby chociaż było wiadomo co test bada i wyniki zostałyby omówione

A tak to...

 

Ale dobrze prawisz, póki się nie dowiem co ma na celu , to się za niego nie zabieram .

 

Hmm, zastanówmy się... Dlaczego domniemany student psychologii (charakter prośby sugeruje, że 2 lub 3 roku) prosi na forum psychologicznym (a gdzież by indziej) o rozwiązanie testów z psychometrii, które można by , kolokwialnie mówiąc, "rozpykać" po lekturze podręcznika K. Fronczyka? Dostrzegam kilka potencjalnych wyjaśnień tej zagwozdki, ale nie odpowiadajcie bo pytanie samo w sobie było retoryczne. Mogę się też mylić i delikwent jest już upieczonym absolwentem kierunku związanego z szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego i tylko sprawdza czy na tym forum bytują jakieś inteligentne formy życia. W każdym razie jeżeli ktoś z obecnych zechce poświęcić swój cenny czas, aby udzielić odpowiedzi na te pytania i pomóc dżentelmenowi , to niech idzie z moim błogosławieństwem. Tylko nie wyrywajcie się za bardzo przed szereg. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To aż strach się bać , czego uczą domniemanych studentów psychologii , że łowią inteligentne formy życia , siecią utkaną ze stron podręcznika Fronczyka.

 

 

Gdyby pochłonąć taki spasiony objętościowo psycho teścior ,można by pewno nabyć jakiejś osobliwej wiedzy i przy okazji połechtać trochę różnych swych umiejętności .

 

No cóż ,trudno .

Byłam , zobaczyłam , wyjawiłam i wybyłam . O . :pirate:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

abbacdaadcbbcdcdacaabcdadaabcdbacdabdcadacdbbabcdadcbaadbacdaabcddacbdaadcbdccbabdcadcabdcaadcbacdabcdacdbadaacdbaadcbcbcdacdbcdaadcbdaacadacadacabdcdccbccdbcbcb

ile mam punktów?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie to forum, -> www.zadane.pl ;)

 

Hmm, zastanówmy się... Dlaczego domniemany student psychologii (charakter prośby sugeruje, że 2 lub 3 roku) prosi na forum psychologicznym (a gdzież by indziej) o rozwiązanie testów z psychometrii, które można by , kolokwialnie mówiąc, "rozpykać" po lekturze podręcznika K. Fronczyka?

 

Może to rozwinięcie wątku: post1906705.html#p1906705

 

;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×