STATUT!

Forum poświęcone depresji oraz CHAD. Jeżeli czujesz, że sam/a sobie nie radzisz, nie zwlekaj z napisaniem o tym. A jeżeli depresje masz za sobą - możesz podzielić się wskazówkami.

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 19:37
Wstępny projekt niecałych pięciu rozdziałów statutu. Zapraszam do dyskusji. :)
Niestety funkcja wysyłania dokumentów jest zablokowana, więc wysyłam tak:
STATUT
STOWARZYSZENIA
RAZEM PRZECIWKO DEPRESJI
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Razem Przeciwko Depresji, w skrócie RPD, zwane dalej Stowarzyszeniem – jest organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną, skupiającą osoby cierpiące na depresję oraz nerwicę, które pragną sobie wzajemnie pomagać i umacniać się w przeżywanej chorobie, a także osoby chcące takiej pomocy udzielać.
§2
Stowarzyszenie respektuje porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1.Terenm działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą władz RPD jest Warszawa.
§4
Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków.
§5
Stowarzyszenie może brać udział w międzynarodowych organizacjach o podobnych celach i zadaniach.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz innych znaków rozpoznawczych ustalonych przez Zarząd Główny oraz zgodnych z przepisami polskiego prawa.
II.CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.
§7
1.Celem działania Stowarzyszenia jest:
1)wspierania i umacnianie osób cierpiących na depresję oraz nerwicę;
2)prowadzenie profilaktyki antydepresyjnej i przeciw -nerwicowej;
c)prowadzenie działań zapobiegających samobójstwom;
d)działań uświadamiających w temacie depresji i nerwicy;
e)wspieranie rozwoju osobistego i społecznego członków;
2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)organizowanie spotkań integracyjnych dla osób cierpiących na nerwicę i depresję z osobami zdrowymi;
2)organizowanie wszelkich form wypoczynku dla tych osób;
3)organizowanie wykładów, prelekcji na temat depresji i nerwicy;
4)zachęcanie oraz zapewnianie osobom chorym pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej;
5)wydawanie czasopism na temat depresji i nerwicy;
6)korzystanie z innych środków działania, o których mowa w prawie polskim umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
7)przedstawianie oblicza depresji i nerwicy z perspektywy osób chorych;
8)wspieranie badań nad depresją i nerwicą.
III.CZŁONKOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§8
1.Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych..
2.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca ukończony 16 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia i pragnąca je realizować.
2a.Członkami stowarzyszenia mogą być również, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, małoletni, poniżej 16 roku życia. Członkowie tacy są pozbawieni prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu oraz wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.
2.Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji o chęci podjęcia działalności w ramach stowarzyszenia oraz popierania jego celów statutowych złożonej na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, która zadeklarowała regularne uiszczanie składki członkowskiej w wysokości przez siebie określonej.
4.Członków wspierających, nie będących osobami prawnymi przyjmuje Prezes Stowarzyszenia. Do przyjęcia członków wspierających, nie będących osobami prawnymi stosuje się odpowiednio przepisy ust.2.
5.Członków wspierających, będących osobami prawnymi przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w drodze uchwały..
6.Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pomocą swego przedstawiciela.
§9
1.Do praw członka zwyczajnego należy:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;
2) uczestniczyć w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;
3) uczestniczyć we wszelkich imprezach Stowarzyszenia, korzystać z jego urządzeń i pomocy;
§10
1.Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnie uczestniczyć w życiu wewnętrznym Stowarzyszenia i popierać jego działalność publiczną;
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§10a
1.Członek wspierający ma takie same prawa, co członek zwyczajny, z wyłączeniem jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach statutowych władz stowarzyszena z głosem doradczym.
§11
1.Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Główny, na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
2.Członkom honorowym przysługują takie same obowiązki i prawa, co członkom zwyczajnym, z wyłączeniem jednak obowiązku płacenia składek członkowskich.
3.Zarząd Główny może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
§12
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)pisemnej rezygnacji złożonej na adres Zarządu Głównego;
2)skreślenia na mocy uchwały Zarządu Głównego z listy członków na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
3)wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu w skutek prowadzenia działalności niezgodnej z jego celami statutowymi lub niespełnianiu swoich statutowych obowiązków.
2.Od decyzji, o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3 zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Głównej Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji jest ostateczna.
IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA
§13
1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem;
2)Prezes Stowarzyszenia;
3)Zarząd Główny;
4)Główna Komisja Rewizyjna.
2.W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekracza liczbę 100, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o zastąpieniu go Krajowym Zjazdem Delegatów. W dalszych przepisach przez Walne Zgromadzenie należy rozumieć również Krajowy Zjazd Delegatów.
3.Zarząd Główny, może w drodze uchwały powołać Radę Specjalistyczną ds. Pomocy Osobom z Depresją i Nerwicą, w charakterze organu opiniodawczego w sprawach działalności Stowarzyszenia.
§14
Uchwały kolegialnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
§15
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 3 lata, w terminie określonym przez Prezesa Stowarzyszenia, o którym Prezes informuje wszystkich członków Stowarzyszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
4.Nawdzywczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania. Przepis poprzedzający stosuje się odpowiednio.
§16
1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)uchwalanie i nowelizowanie Statutu;
2)uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
3)uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd Główny oraz sprawozdania finansowego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych;
4)rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Prezesa Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwal w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu;
5)podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
6)podejmowanie wszelkich innych uchwał w sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
2.Zasady obradowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin, zatwierdzony przez członków na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.
§17
1.Zarząd Główny jest kolegialnym organem Stowarzyszenia, kierującym działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, zgodnie z jego uchwałami.
2.Zarząd Główny wybiera Walne Zgromadzanie w liczbie:
1)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi mniej niż 50 – 4 osób;
2)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 50 – 6 osób;
3)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 100 – 8 osób;
4)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 150 - 10 osób;
5)jeśli liczba członków zwyczajnych wynosi więcej niż 200 i więcej - 10 i po dwie osób na każde 50 osób.
3.Pierwsi dwaj kandydaci, którzy otrzymały największą liczbę głosów, zostają odpowiednio: Wiceprezesem oraz Sekretarzem Stowarzyszenia.
4.Wybory Zarządu Głównego odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą przygotowanych kart do głosowania. W celu przeprowadzenia wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego orz Sekretarza. Z głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów członków Zarządu Głównego określa Regulamin obradowania Walnego Zgromadzenia.
5.W skład Zarządu Głównego, na mocy niniejszego Statutu, wchodzi Prezes Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia jest z mocy niniejszego Statutu Przewodniczącym Zarządu.
6.Zarząd Główny uchwala regulamin swojej działalności.
7.W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Głównego przekracza 6, z Prezesem włącznie, Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz Stowarzyszenia stanowią Prezydium Zarządu Głównego, kierujące oraz organizujące działalność tego organu. Szczegółowe kompetencje Prezydium określa regulamin, o którym mowa w ust.6.
8.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał oraz z inicjatywy Prezesa lub na wniosek 1/3 jego członków.
9.Do kompetencji Zarządu należy:
1)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2)bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
3)uchwalanie bieżących planów działalności Stowarzyszenia;
4)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków;
5)powoływanie oraz nadzorowanie działalności organów prasowych Stowarzyszenia.
§18
1.Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
2.Główną Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenia w liczbie 4 członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego oaz Sekretarza. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojej działalności oraz wewnętrzny regulamin przeprowadzania kontroli. Przepisy §17 ust.4 stosuje się odpowiednio.
3.Z każdej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz sprawozdanie, które przedstawia się do wiadomości Zarządu Głównego, oraz jeśli jest to sprawozdanie z kontroli zbiorczej, również Walnemu Zgromadzeniu.
4.Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Głównym.
§19
1.Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie, lub jeśli zostało ono zastąpione Krajowym Zjazdem Delegatów, ogół członków Stowarzyszenia podczas głosowań w poszczególnych kołach.
2.Zasady wybierania Prezesa Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez członków Stowarzyszenia na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.
3.Do zadań Prezesa Stowarzyszenia należy:
1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2)zaciąganie w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym przez Zarząd członkiem tego organu zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia;
3)nadzorowanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym działalności Stowarzyszenia;
4)wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny oraz Walne Zgromadzenie.
4.posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§20
1.Rada Specjalistyczna ds. Pomocy Osobom z Depresją oraz Nerwicą jest organem opiniodawczym w sprawach działalności Stowarzyszenia, powoływanym przez Zarząd Główny wedle potrzeb.
2.W skład Rady mogą wchodzić:
1)studenci pedagogiki i psychologii oraz studenci innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;
2)osoby z tytułem naukowym w zakresie pedagogiki i psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, zainteresowani działalnością Stowarzyszenia;
3)przedstawiciele fundacji oraz wolontariusze, chcący pomagać osobom z depresją oraz nerwicą;
4)przedstawiciele środowiska psychiatrii i medycyny;
5)członkowie wspierający Stowarzyszenia.
3.Radę powołuje Zarząd Główny, w drodze uchwały, określając:
1)skład Rady; Rada nie może liczyć więcej niż 10 osób;
2)termin pierwszego posiedzenia Rady..
4.Rada wydaje opinie w sprawach działalności Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego.
5.Rada wybiera Przewodniczącego, spośród członków, o których mowa w ust.2 pkt. 2 i4 oraz uchwala regulamin swojej działalności. Zarząd Główny może unieważnić regulamin działalności Rady.
6.Rady nie może rozwiązać Zarząd, który ją powołał. Rada funkcjonuje co najmniej od dnia jej powołania do dnia rozwiązania przez Zarząd nowej kadencji.
7.Członkowie Rady są powoływani bezterminowo. Zarząd ma pro dokonywać zmian w składzie Rady.
V.TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
§21
1.Koło Stowarzyszenia jest najniższą terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.
2.Koło powołuje Zarząd Główny lub jeśli został powołany – Zarząd Okręgowy, na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych z danego terenu.
3.Władzami Koła są:
1)Zarząd Koła;
2)prezes Koła;
4.Do wyboru władz Koła stosuje się odpowiednio przepisy §17, z wyłączeniem ust. 2 oraz §119 niniejszego Statutu.
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

STATUT!

Avatar użytkownika
przez deader 18 lip 2013, 19:56
O k...a! :shock: Kawał solidnej roboty :shock:

Widzę że finansowanie działalności przewidziano głównie ze składek osób zrzeszonych - jest w planach lub w ogóle możliwość starania się o kasę państwową lub "przekaż swój 1% podatku na.." ?
When I die, bury me upside down so the world can kiss my ass
Avatar użytkownika
Offline
Posty
4882
Dołączył(a)
14 lut 2013, 10:41

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 20:14
Witam! Sprawa finansowania będzie poruszana w rozdziale pt. "Finanse Stowarzyszenia." I tam opisane zostaną takie kwestie, więc spokojnie - o wszystkim będzie mowie. Poza tym ten Statut to też taki sobie...
Zastanawiałbym się raczej, komu uda się podnieść z niechęci do życia i przyjechać na Zjazd Założycielski i co najważniejsze: gdzie on miałby się odbyć.
Zapraszam na gg, deader. :)
jutro dalsza część Statutu.

-- 18 lip 2013, 20:19 --

Aby ubiegać się o finansowanie z państwowej kasy wpierw Stowarzyszenie będzie musiało się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego - a dofinansowania, darowizny, są jak najbardziej zgodne z Ustawą o Stowarzyszeniach.
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

STATUT!

Avatar użytkownika
przez Łapa 18 lip 2013, 20:24
Świetna robota!

Wiadomo, że najlepiej jakby zjazd założycielski odbył się w Warszawie, hihi ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Offline
Posty
1253
Dołączył(a)
21 kwi 2013, 23:55
Lokalizacja
Warszawa

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 20:26
Dziękuję. To nie koniec jeszcze Statutu - jutro dalsza cześć.
Wszakże znam dobre miejsce na Pomorzu - moim zdaniem Zjazd Założycielski powinien odbyć się na łonie natury.
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

STATUT!

Avatar użytkownika
przez buka 18 lip 2013, 20:32
a może parę słów o sobie do mikrofonu? Kim jesteś,co Cię tu sprowadza,skąd taki pomysł co chcesz osiągnąć?
Avatar użytkownika
Offline
Posty
5134
Dołączył(a)
21 gru 2010, 22:23
Lokalizacja
wawa

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 20:42
RACJA! :) :) Przepraszam.
Nazywam się Filip. Mieszkam w Bytowie. Krótko mówiąc mam problemy z sobą. Mam co prawda dopiero 16 lat, więc nie będę mógł głosować na EWENTUALNYM zebraniu założycielskim, ale z chęcią pomogę od strony formalnej - będę mógł tylko potem zostać członkiem takiego Stowarzyszenia.
Co chcę osiągnąć - przede wszystkim, aby osoby naszego pokroju stanowiły wspólnotę i chyba nic więcej, bo jak znam życie i tak nic z tego nie wyjdzie. :)
P S Ustawa o Stowarzyszeniach nie precyzuje jaką formę ma mieć Zebranie Założycielskie, więc możemy się uporać z tym przez jakiś program - ICQ itd.
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

STATUT!

przez Aranjani 18 lip 2013, 20:45
buka, no właśnie. dobre pytanie ;)

a ja mam pytanie odnośnie ksiegowości, masz już ewentualnie kogoś kto ją będzie prowadził? Bo prowadząc stowarzyszenie jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości
Aranjani
Offline

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 20:51
Owszem. Mam i to nie jedną osobę na oku.
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

STATUT!

Avatar użytkownika
przez Śmiercionauta 18 lip 2013, 20:54
Już kiedyś użytkownik łazarz chciał stworzyć fundacje.
"nerwice upaństwowić moderacje wypierdolić"
Avatar użytkownika
Offline
Moderator
Posty
8906
Dołączył(a)
16 sty 2012, 18:55

STATUT!

przez Aranjani 18 lip 2013, 20:58
Filista12, przepraszam bo idea jest świetna i mam nadzieję, że nie obrazisz się bo to moje subiektywne zdanie. Ale "bawiąc" sie kiedys w coś podobnego powiem tyle, porywasz sie z motyką na słońce... trzeba liczyć siły na zamiary. Założenie stowarzyszenia i jego prowadzenie wcale nie jest takie proste.

na oku mieć to nie wystarczy. ;) Trzeba dobrego księgowego, który zna sie na rzeczy. Do tego osobę prezesa, kogoś kto się podejmie tej trudnej funkcji... no i jakby nie było dobrego prawnika.
Aranjani
Offline

STATUT!

przez Anna Maria 18 lip 2013, 21:02
Poczekam aż stowarzyszenie ruszy wtedy dołączę ewentualnie.
Anna Maria
Offline

STATUT!

przez Filista12 18 lip 2013, 21:10
Drogi Aranjani,
może i jestem młody, ale nie bez powodu znalazłem się na tym forum - miałem już przyjemność pracować w pewnym organie(lub nieprzyjemność) i zagłębiłem się we wszelkie kodeksy itp., więc nie sądzę, aby był z tym większy problem. Większy problem moim zdaniem może być z ludźmi.
Proszę o zaufanie, którym naprawdę trudno obdarzyć 16-latka, ale może jednak...poza tym w Ustawie o Stowarzyszeniach nie ma mowy o karach za nieudolne prowadzenie Stowarzyszenie, co chyba nam nie grozi...Jeśli ktoś chce mnie poznać bliżej Lub, by miał jakieś pytania zapraszam na gg.
Co do księgowych -są to osoby znające się na rzeczy.
P S Co do Prezesa - w końcu mogę podjąć się tej funkcji, ale może to wiązać się ze złym wrażeniem - w końcu Ustawa o Stowarzyszeniach nie zakazuje takiego stanu rzeczy - wszakże na pewno ktoś się znajdzie.
proponuję więc:
1.,Dokończę projekt Statutu.
2.OTWORZYĆ LISTĘ OSÓB, CHĘTNYCH DO ODBYCIA TELEKONFERENCJI, NA KTÓREJ DOKONAMY WZELKICH FORMALNOŚCI(JEŚLI BĘDZIE TAKA WOLA WIĘKSZOŚCI).
POZDRAWIAM! :)
Offline
Posty
24
Dołączył(a)
16 lip 2013, 12:26

STATUT!

przez Aranjani 18 lip 2013, 21:16
Filista12, Droga jak już coś ;)

Mnie nie chodzi o Twój wiek. Z całym szacunkiem ale miałam pewna styczność z tematem zakładania i stowarzyszenia i fundacji więc wiem o czym mówię.
Jeśli chodzi o kary, ja nie mówię o karach za nieudolne prowadzenie tylko mam tu na myśli przede wszystkim kwestie finansowe. Bo na tym polu jest bardzo łatwo polec. A żaden UKS nawet fundacji nie przepuści. Dlatego zapytałam o DOBREGO księgowego I DOBREGO prawnika, który będzie w stanie wziąść pewne sprawy w swoje ręce.

I tak jak zaznaczyłam wcześniej. To moje subiektywne, ale poparte doświadczeniem, zdanie.
Mimo wszystko życzę powodzenia i z całego serca trzymam kciuki aby Ci się udało.
Aranjani
Offline

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], jestem-bogiem i 25 gości

Przeskocz do