Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

GITS

Użytkownik
 • Zawartość

  533
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 1. nteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich: Definicje inteligencji[edytuj | edytuj kod] Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau) Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern) Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań (Tiepłow) Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget) Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman) Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson) Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory. Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby) ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii. Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania obliczeń matematycznych lub gry w szachy). Taką inteligencję również posiadają komputery (sztuczna inteligencja). Inteligencja to zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń. Tę umiejętność posiadają a rzadziej wykorzystują tylko niektórzy ludzie. Inteligencja to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji. Inteligencja to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami. [D. Wechsler] Inteligencja to umiejętność adaptacji do warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. [sternberg] Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. [Nęcka, 2004] Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej i współdziałanie różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego. Dlatego współcześnie termin "inteligencja" stosuje się szerzej i wyróżnia takie jej typy jak: inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - to hipotetyczna esencja inteligencji i dotyczy systemów naturalnych i sztucznych, sprowadza się do takich sprawności umysłowych, jak umiejętności analizowania i syntezy informacji które da się zawrzeć w formie znaków,oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do własnych celów które może też modyfikować. Jak dotychczas, w praktyce, obejmuje ona zdolność kojarzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych przekształceń językowych, dokonywania operacji logicznych. Inteligencję tę można programować, rozbudowywać i także mierzyć za pomocą specjalnych testów. inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub pisanego. Bardzo wysoką inteligencją werbalną charakteryzują się na przykład poeci, potrafiący improwizować wiersze. inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność. inteligencja społeczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka. inteligencja twórcza - czyli zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom. Teorie inteligencji[edytuj | edytuj kod] Czynnikowa teoria inteligencji[edytuj | edytuj kod] Czynnik g i czynnik s.[edytuj | edytuj kod] Zastosowanie analizy czynnikowej do badania inteligencji zapoczątkował Charles Spearman w 1927 i on jest twórcą pierwszej teorii czynnikowej inteligencji. Na podstawie analizy korelacji wyników wykonywania różnych zadań wyodrębnił on czynnik ogólny (g) jako wartość statystyczną najsilniej korelującą z wykonaniem zadań intelektualnych - czyli właściwą inteligencję - oraz czynnik odpowiedzialny za specyficzne zdolności człowieka (s). Hierarchiczne teorie inteligencji[edytuj | edytuj kod] Philip Vernon przeprowadzając badania wśród rekrutów do armii brytyjskiej wyodrębnił następujące składowe czynnika g: czynnik zdolności werbalnych (W), na który składają się: czynnik słowny (S) czynnik liczbowy (L) czynnik szkolny (E) czynnik zdolności praktycznych (P), na który składają się: sprawność mechaniczna (M) zdolności przestrzenne (O) zdolności manualne ® Raymond Cattell w 1971 roku zaproponował podział na inteligencję płynną ( gf ) i skrystalizowaną ( gc ). Ta pierwsza to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie), druga to zespół szczegółowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu. Podobny podział przedstawił wcześniej Donald Hebb wyróżniając inteligencję A (zdeterminowane genetycznie granice możliwości intelektualnych człowieka) i inteligencję B (przejawiającą się w zachowaniu). Teorie czynników równorzędnych[edytuj | edytuj kod] Teorię jednolitego czynnika g często poddawano krytyce, uważając go za artefakt statystyczny. Powstało wiele teorii, które inteligencję sprowadzają do kilku równorzędnych zdolności. Według L. L. Thurstone'a na inteligencję składa się 7 niezależnych czynników odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania: rozumienie słów (V) płynność słowna (W) zdolności liczbowe (N) zdolności przestrzenne (S) rozumowanie ® pamięć (M) szybkość spostrzegania (P) Jednak dalsze badania samego Thurstone'a wskazały na istnienie jednak czynnika nadrzędnego, który nazwał zdolnością indukcji. Inną teorie czynników równorzędnych zaproponował Howard Gardner, który wyróżnił następujące czynniki inteligencji: lingwistyczna (językowa) - dotyczy komunikowania się za pomocą języka matematyczna i logiczna - dotyczy posługiwania się relacjami pojęć abstrakcyjnych wizualna i przestrzenna - umożliwia postrzeganie obrazów, przekształcanie ich i odtwarzanie z pamięci muzyczna - dotyczy tworzenia i rozumienia znaczenia dźwięków interpersonalna - umożliwia rozpoznawanie i odróżnianie uczuć i zamiarów innych ludzi emocjonalna - dotyczy rozpoznawania uczuć i tworzenia modeli psychicznych kinestetyczna - dotyczy posługiwania się własnym ciałem przyrodnicza - dotyczy odróżniania i wykorzystywania cech środowiska Model struktury intelektu Guilforda[edytuj | edytuj kod] Joy Paul Guilford stosując ortogonalną analizę czynnikową, która wymusza uzyskanie niekorelujących ze sobą czynników zbudował model "trójwymiarowy", to znaczy skonstruowany z trzech wymiarów, z których pierwszy odzwierciedlał rodzaj zaangażowanych operacji umysłowych: ocenianie wytwarzanie konwergencyjne wytwarzanie dywergencyjne pamięć poznawanie drugi wymiar rodzaj treści czy też materiału, na którym operacja była wykonywana: figuralna symboliczna semantyczna behawioralna a trzeci rezultaty czynności, czyli wytwory: jednostki klasy relacje systemy przekształcenia implikacje W ten sposób teoretycznie wyodrębniono 120 czynników. Teoria ta cieszyła się dużą popularnością, choć nigdy nie zyskała potwierdzenia empirycznego. Teorie rozwoju inteligencji[edytuj | edytuj kod] Z wiekiem następuje nie tylko ilościowy wzrost poziomu inteligencji, ale także zmienia się jego struktura. Przebieg i przyczyny zmian próbowali wyjaśnić najwięksi badacze rozwoju umysłowego dziecka: Lew Wygotski i Jean Piaget. Teorie te miały zupełnie inny status od teorii czynnikowych, gdyż miały nie tylko charakter opisowy (jaka jest struktura inteligencji), ale też wyjaśniały jej kształtowanie (zob. koncepcja rozwoju intelektualnego Jean Piaget'a). Obie przedstawiały inteligencję jako produkt interakcji czynników. Psychologia rosyjska, w której testy inteligencji były zakazane, rozwijała także teorie rozwojowe oparte na założeniu, że inteligencja jest wynikiem działania (praxis). Triarchiczna teoria Sternberga[edytuj | edytuj kod] Powstały również teorie inteligencji inspirowane przez teorię przetwarzania informacji. Najbardziej znaną z nich była ogłoszona w 1985 roku przez Roberta Sternberga tzw. triarchiczna teoria inteligencji. Teoria składa się z trzech subteorii: Subteoria kontekstu (aspekt praktyczny) – ujmuje inteligencję jako sposób adaptacji do środowiska (rzeczywistości), która pozwala na jego wybór lub kształtowanie. Subteoria doświadczenia (aspekt kreatywny) – ujmuje inteligencję jako właściwość, która pozwala na efektywne rozwiązywanie nowych zadań w ramach świadomego ogólnego systemu przetwarzania informacji oraz automatyczne przetwarzanie powtarzalnych procesów myślowych w ramach lokalnego systemu przetwarzania informacji. Subteoria składników (aspekt analityczny) – ujmuje inteligencję jako sposób organizowania procesów poznawczych metaskładniki – najważniejsze procesy przetwarzania informacji, decydujące o sposobie planowania, kontrolowania i podejmowania decyzji decydowanie, jaki problem rozwiązujemy wybór składników niższego rzędu zaangażowanych w rozwiązanie zadania decydowanie co do organizacji informacji decydowanie co do porządkowania składników decydowanie co do zakresu zaangażowania uwagi kontrolowanie przebiegu wykonania zadania wykrywanie zewnętrznych sprzężeń zwrotnych podczas rozwiązywania zadań składniki wykonawcze – procesy przetwarzania informacji zaangażowane w wykonanie zadania, m.in. kodowanie bodźców porównywanie bodźców wykonywanie obliczeń umysłowych wnioskowanie składniki nabywania wiedzy – procesy zaangażowane w uczenie się selektywne kodowanie informacji istotnych (przy odrzuceniu nieistotnych) selektywne łączenie (strukturalizacja) informacji selektywne porównywanie nowej informacji z uprzednio utrwaloną Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji[edytuj | edytuj kod] Inteligencja jako własność psychiki posiada oczywiście podstawę anatomiczno-fizjologiczną, ale jest ona nadal niezbadana. Tym niemniej udało się ustalić kilka korelatów inteligencji w czynności elektrycznej mózgu. W. Vogel i D. Browerman stwierdzili pozytywną korelację między ilorazem inteligencji (I.I.) a częstotliwością rytmu alfa na wykresie EEG. Również złożoność fal potencjałów wywołanych pozostaje w związku z I.I. Zdaniem Hansa Eysencka złożoność ta jest miarą tzw. "czystej", tzn. odziedziczonej inteligencji". Jednak samo jej istnienie jest podawane w wątpliwość. Inteligencja wśród zwierząt koreluje z wielkością mózgowia. Nie jest to jednak zależność na zasadzie im większe mózgowie tym większa inteligencja. Należy wziąć poprawkę ze względu na fakt, że im większa masa ciała, tym większy mózg. W związku z tym stosuje się współczynnik encefalizacji. U człowieka jego wartość jest największa. Ewolucyjnie zwiększenie inteligencji mogłoby się wiązać ze zwiększeniem ilości neuronów, zwiększeniem ilości połączeń między odległymi częściami mózgowia, zwiększeniem grubości aksonów (szybciej przekazywane sygnały) lub zmniejszeniem neuronów (gęstsze upakowanie). Każda z tych strategi napotyka jednak ograniczenia natury fizycznej (spowolnienie przekazywania informacji, zużycie energii, zakłócenia w przekazywaniu sygnałów). Wydaje się, że ludzkie mózgowie jest bliskie granicy wyznaczonej przez fizyczne ograniczenia[1]. Udział czynników genetycznego i środowiskowego w kształtowaniu różnic w zakresie inteligencji było przedmiotem zaciekłych sporów o politycznych implikacjach. Gdyby różnice w inteligencji były dziedziczone najważniejsza stawałaby się selekcyjna rola szkolnictwa, a wyrównawcza byłaby nieskuteczna. Natomiast gdyby różnice te były nabywane, pomiar inteligencji prowadziłby tylko poprzez etykietkowanie do podwyższania lub obniżania inteligencji (jako samosprawdzająca się przepowiednia), a najistotniejszy powinien być wysiłek włożony w programy wyrównawcze. Obecnie panuje pogląd, że oba czynniki współkształtują rozwój intelektualny w myśl stwierdzenia Hebba: "Proporcja obu czynników stanowi 100 procent środowiska i 100 procent dziedziczności. Nie dodają się one, ponieważ jakiekolwiek zachowanie zależy w pełni od obu czynników." Jeżeli natomiast chodzi o ilościowy wpływ, jak pokazują badania nad bliźniętami jedno- i dwujajowymi tzw. wskaźnik odziedziczalności wynosi około h²=52 (badania Strelaua). Pomiar inteligencji[edytuj | edytuj kod] Do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji stosowanych jest szereg testów psychologicznych. Pierwszym testem inteligencji był test Alfreda Bineta z 1905. Do najbardziej znanych należą m.in.: WAIS-R Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta Test inteligencji Cattella Test matryc Ravena Wechsler W-B APIS Oprócz tego istnieje szereg niestandaryzowanych testów, publikowanych w ramach "psychozabaw" w rozmaitych czasopismach. Testy te nie dają psychometrycznie poprawnej informacji o poziomie czyjejś inteligencji, gdyż nie były porównywane z żadną grupą kontrolną, dlatego też orzekanie o poziomie inteligencji na ich podstawie jest bezzasadne. Naszą dumą narodową która należy do Mensy i na IQ 140 jest DODA. (sprawdziłam na oficjalnej MENSY). http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Inteligencja
 2. GITS

  zabawa po angielsku

  ruminant - przeżuwacz taki zwierzak)
 3. detektywmonk, pastuszkuje na łączce koło lasu stadku gąsek (sztuk 100 i 1). Przed Słońcem chroni go słomiany kapelusz, przekazywany z ojca na syna,
 4. GITS

  zabawa po angielsku

  wariness - ostrożny
 5. GITS

  Cytat na dziś

  Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę, Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi! Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie, proszę! Kto ja jestem? Polak mały! Mały, zawistny i podły! Jaki znak mój? Krwawe gały! Oto wznoszę swoje modły do Boga, Maryi i Syna! Zniszczcie tego skurwysyna! Mojego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego gada! Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie! Żeby miał AIDS-a i raka, oto modlitwa Polaka! :]
 6. GITS

  Wyraź siebie poprzez piosenkę.

  [videoyoutube=_ihiiYBZHgQ][/videoyoutube]
 7. GITS

  zabawa po angielsku

  Tylko pytam, czy slang,gwara żargon to odpada? Spokojnie Pieprzu,. Więc ustalone, Czysta angielszczyzna. Na zgodę zapodaj Ty coś ps: przepraszam za prawiczka -- 18 sie 2014, 00:28 -- Tylko pytam, czy slang,gwara żargon to odpada? Spokojnie Pieprzu,. Więc ustalone, Czysta angielszczyzna. Na zgodę zapodaj Ty coś ps: przepraszam za prawiczka Pieprz???... Ech. No dobraaaa. yawning = ziewanie
 8. GITS

  zabawa po angielsku

  Doooobra już nie użyje slangu, ani walijskiego ani żadnej gwary itp
 9. GITS

  zabawa po angielsku

  nie ma czegoś takiego, brzmi jak nazwa stronki porno :) http://www.youjizz.com/search/youjizz-1.html http://www.miejski.pl/slowo-Youjzz+%28tw%C3%B3j+wytrysk%29 Widać żeś prawniczek
 10. GITS

  Trzy pytania

  1.Piniądze z banku i hulaj dusza pikła nima 2.Nie piekę bo nie umiem. 3. Kompletnie nic bo nie ma na Świecie osoby której ufam bezgranicznie. No ale żeby nie było, że jestem tka i siaka to...poczucie humoru (takie "moje"), ktoś kto pomoże wysiąść z autobusu kloszardowej starowimce śmierdzącej jak diabli na kilometr, ktoś kto kocha zwierzęta, kto jest pewny siebie- nie jest chorągiewką....to tak w skrócie 1. Czy nie uważasz, żę jest za mało emotek do wyboru?Te co są to jakieś takie...nijakie? 2. Kto pierwszy wymyślił koło? 3. Jaki typ osobowości masz?
 11. GITS

  zadajesz pytanie

  By intrygował i budził pewnego rodzaju kontrowersyjność. A co powinien ociekać nasyconą zmysłowością seksualną? ps: nie emanuje...wkurwia Na nie jestem z tych inteligentów co tu po forum latają więc...JAŚNIEJ. O zmysłowy avatar idzie? I kwestia bo nie wiem "CO" może tym ociekać seksualnością, pomnik, lampka nocna, traktor?? .Chociaz....chwila!Wiem! Japońce robią już takie lalki duże na zamówienie, co se wymarzysz to Ci dostarczą. Widziałam na discovery, mówie Ci sama bym se zamówiła!!!! minus - kasa Dlaczego dyskryminuje się ludzi głupich? Nawet jeśli oni wcale nie twierdzą ,ze jest inaczej?
×