Fachowe artykuły

Subforum poświęcone nerwicy lękowej.

Fachowe artykuły

Avatar użytkownika
przez Martin 16 lip 2005, 21:24
Nerwica jest choroba XXI wieku tak? czy tez nie jest? aby odpowiedzieć na to pytanie należy bliżej przyjrzeć się samemu pojęciu nerwica. Oznacza ono grupę stosunkowo łagodnych zaburzeń osobowoœci u których podłoża leży lęk i niepokój. Najkrócej mówišc, jest chorobš emocji. Polega na wewnštrz psychicznym konflikcie między naszymi œwiadomymi a nieœwiadomymi tendencjami. Nerwica nie ma nic wspólnego z organicznš strukturš i stanem nerwów człowieka w sensie anatomicznym i fizjologicznym. Nie jest uwarunkowana jakimikolwiek patologicznymi zmianami mózgu czy nerwów, lecz raczej nieœwiadomymi konfliktami psychicznymi, nad którymi nie panujemy. Tylko w Polsce osoby chore na nerwice szacuje się na 20-25% ogółu ludnoœci. W większoœci przypadków osobnicy z nerwicš nie zgłaszajš się po poradę psychiatrycznš i zachowujš pełnš samodzielnoœć życiowš. Przyczyny nerwicy sš zdeterminowane warunkami wychowania w rodzinie. Wysoki poziom lęku obserwowany w danej chorobie jest w większoœci przypadków wynikiem nadmiernie silnej zależnoœci i obawy odrzucenia.
Każdy z nas w sytuacjach trudnych przeżywa czasem lęk, smutek, napięcie, albo też odczuwa różne dolegliwoœci fizyczne: bóle głowy, drżenie ciała, skurcze mięœni itd., które nie sš zwišzane z żadnš chorobš cielesnš. Zjawiska takie towarzyszš szczególnie przełomowym okresom lub sytuacjom w życiu człowieka. Mogš to być okresy zwišzane z rozwojem biologicznym, np. dojrzewaniem czy pokwitaniem, ale również szczególne sytuacje życiowe: zawarcie małżeństwa, rozwód, urodzenie dziecka, utrata bliskiej osoby czy ważnej posady. W takich przypadkach wspomniane objawy sš wynikiem naszej reakcji na stres i na ogół przemijajš bez leczenia wraz z ustšpieniem przyczyn.

Jeżeli natomiast utrzymujš się dłużej, a nawet nasilajš mimo ustšpienia sytuacji stresowej i braku zewnętrznych, "obiektywnych" czynników mogšcych je powodować, mówimy o zaburzeniach nerwicowych.

Nerwica jest poważnš dolegliwoœciš o wielorakich skutkach zarówno dla tego, kogo dotyka, jak też dla jego otoczenia. Nie należy cierpień osoby dotkniętej nerwicš mylić z okresowymi trudnoœciami psychicznymi i bagatelizować czy też oœmieszać wypowiedziami typu: "wszyscy dziœ majš nerwicę" lub "ze mnš nie wyprawiano tyle ceregieli, mimo że też to przechodziłem", "weŸ się w garœć, nie roztkliwiaj się nad sobš".
Trudnoœci klasyfikacyjne wynikajš z dużej różnorodnoœci objawów nerwicowych i ich indywidualnoœci, mianowicie każdy człowiek demonstruje inny szereg objawów. Większoœć objawów, takich jak: lęk przygnębienie, zaburzenia wegetatywne, spostrzegane sš w przebiegu prawie każdej nerwicy. Występujš oczywiœcie znaczne różnice w nasileniu poszczególnych objawów, a niektóre z nich rysujš się szczególnie wyraŸnie, co stwarza podstawy podziału nerwic na różne postacie.

Postacie nerwicy:

I. NEURASTENIA
- należy do nerwic występujšcych stosunkowo często. Do jej charakterystycznych objawów należš: drażliwoœć oraz szybkie wyczerpywanie się.
- wyróżnia się 2 postacie neurastenii: hiperstenię i hipostenię.
Różne urazy psychiczne mogš być przyczynš neurastenii, jednak względnie często sš to sytuacje konfliktowe lub inne sytuacje trudne, coraz to nowe, wymagajšce szybkiego działania, często podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ponoszenia ryzyka - a więc wyzwalajšce wielokrotnie stany emocjonalnego napięcia. W postaci hiperstenicznej pobudliwoœć jest wyraŸnie wzmożona. Chory wytwarza wokół siebie atmosferę nerwowego poœpiechu i napięcia dezorganizujšcego pracę. W postaci hipostenicznej dominuje znużenie. Chorego męczy niemal wszystko, czuje się zmęczony już rano, jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek pracy.

II. HISTERIA
Urazy psychiczne będšce czynnikami etiologicznymi w tej nerwicy stosunkowo często noszš cechy sytuacji trudnych, których człowiek nie potrafi uniknšć, rozwišzać ani im się przeciwstawić, bšdŸ sš to silne urazy psychiczne w postaci nagłego i bezpoœredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Obraz kliniczny histerii charakteryzuje się znacznš różnorodnoœciš i zmiennoœciš objawów. Należš do nich m.in. porażenia kończyn, znieczulenia skórne, bóle o zmiennym umiejscowieniu lub przeciwnie œciœle zlokalizowane np. obejmujšce szczyt głowy (gwoŸdŸ histeryczny), drżenie i skurcze mięœni. W częœci przypadków pojawia się bezgłos histeryczny z zupełnš utratš mowy lub chory mówi jedynie szeptem. Napady histeryczne, zwłaszcza duże, należš do szczególnie charakterystycznych zaburzeń, aczkolwiek występujš obecnie doœć rzadko. Wymienione objawy a zwłaszcza porażenia, znieczulenia, œlepota, bezgłos zaliczone bywajš za Z. Freudem, do objawów konwersyjnych, co oznacza "przeobrażenie" czynnika emocjonalnego w objaw somatyczny. U chorych na histerię pojawiajš się niekiedy zaburzenia œwiadomoœci, tj. przede wszystkim histeryczne zespoły pomroczne przebiegajšce z dezorientacjš, zaburzeniami wegetatywnymi, z lękiem lub nastrojem podwyższonym i życzeniowym zniekształceniem obrazu rzeczywistoœci. Mimo pewnego podobieństwa do symulacji objawów histerii uwarunkowane sš mechanizmem, którym chory kieruje bezwiednie i w takim właœnie znaczeniu mówi się o "ucieczce w chorobę". Ucieczka ta nie polega na zamierzonym wchodzeniu w rolę pacjenta dla odniesienia wtórnych korzyœci, lecz wyraża spełnienie motywacji nieuœwiadomionej lub uœwiadomionej niejasno.
Nerwica z natręctwami zwana też nerwicš anankastycznš, gdyż wskazuje na element przymusu charakterystyczny dla natręctw. Nerwica z natręctwami rozwija się zwykle powoli. Natręctwa stopniowo nasilajš się, występujš częœciej, utrudniajšc coraz bardziej lub wręcz uniemożliwiajšc wykonywanie zajęć zawodowych, domowych, kontaktowanie się z ludŸmi. Niektórzy chorzy doznajš natręctw różnego rodzaju, ale zwykle zbliżonej treœci. Sš to np. myœli natrętne dotyczšce chorób zakaŸnych. Natręctwa niejednokrotnie łšczš się z fobiš, np. natręctwo mycia ršk łšczy się zwykle z lękiem przed bakteriami. Dlatego też niektórzy nie wyodrębniajš nerwicy z natręctwami oraz nerwicy lękowej, traktujšc fobie jako postać natręctw. Czasem chorzy przejawiajš tendencję do długotrwałego, nużšcego analizowania wydarzeń, w tym również drobnych, które w ich odczuciu urastajš do złożonych problemów. Myœl stale wraca do tych spraw i chory ponawia próby rozważenia ich raz jeszcze. Ten sposób myœlenia uważa się za charakterystyczny dla nerwicy psychastenicznej, stanowišcej odmianę nerwicy z natręctwami.

III. NERWICA LĘKOWA
Lęk występuje u prawie każdego człowieka chorego na nerwicę, ale w przypadku nerwicy lękowej stanowi objaw dominujšcy. Osoby zapadajšce na nerwicę lękowš wykazujš doœć często cechy usposabiajšce do nerwicowych reakcji lękowych. Można do nich zaliczyć: brak pewnoœci siebie, oczekiwanie niepowodzeń, skłonnoœć do przeżywania z niepokojem i napięciem majšcych nastšpić wydarzeń, nadmiernš wrażliwoœć na opinię innych, niedocenianie swoich możliwoœci. Przyczynš nerwicy lękowej sš sytuacje bezpoœredniego zagrożenia, a także długotrwale utrzymujšce się sytuacje urazowe o cechach konfliktu lub frustracji. W przypadku sytuacji bezpoœredniego zagrożenia uraz psychiczny, doznany np. w warunkach frontowych, wyzwala gwałtowne przerażenie z silnym odczynem wegetatywnym i nieraz z przymgleniem œwiadomoœci. Po ustšpieniu ostrej reakcji pojawiajš się napady lęku, zwykle o stopniowo malejšcym nasileniu, w okolicznoœciach przypominajšcych pierwotnš sytuację urazowš. Długotrwałe sytuacje urazowe prowadzić mogš do rozwinięcia się innej postaci nerwicy lękowej, której objawem sš fobie. Wykazujš one znacznš różnorodnoœć. Mogš więc pojawić się:
- agorafobie - lęk przed przejœciem przez otwartš przestrzeń,
- klaustrofobie - lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami,
- mizofobie - lęk przed zabrudzeniem się,
- karcinofobie - lęk przed zachorowaniem na raka. W przypadku lęku przed zachorowaniem - nozofobia, występuje poczucie poważnego zagrożenia chorobš, a nie przeœwiadczenie, iż niebezpieczna choroba niszczy organizm.

IV. NERWICA DEPRESYJNA
Kiedy obniżenie nastroju zaznacza się szczególnie wyraŸnie, mówimy o "nerwicy depresyjnej" , ale nie jest to stanowisko powszechnie uznawane. Budzi również zastrzeżenia nazwa. Depresja bowiem oznacza zasadniczo psychotyczny zespół depresyjny, m.in. jednš z psychoz reaktywnych oraz fazę depresyjnš cyklofrenii. W przypadkach natomiast obniżonego nastroju jako objawu nerwicowego, nawet jeżeli jest to objaw wiodšcy, właœciwsze jest okreœlenie przygnębienie. Przygnębieniem (fizjologicznym) nazywamy również obniżenie nastroju u człowieka zdrowego.

V. NERWICA WEGETATYWNA
Wyodrębnienie nerwicy wegetatywnej jako osobnej postaci nerwicy nie jest dostatecznie uzasadnione. Zaburzenia wegetatywne występujš bowiem w każdej nerwicy, a zwłaszcza wyraŸnie w neurastenii i histerii. Mimo tych zastrzeżeń nazwa "nerwica wegetatywna" bywa stosowana przez niektórych autorów, jeżeli zaburzenia wegetatywne dominujš w obrazie chorobowym. "Nerwica wegetatywna" wykazuje rozmaitoœć i zmiennoœć objawów. Należš do nich m.in.: kołatanie serca, drżenie kończyn, zaburzenia oddechu, zwłaszcza dusznoœć, zawroty głowy, bóle głowy, mrowienie i drętwienie palców, zaburzenia łaknienia, nudnoœci, biegunka oraz wiele innych. Objawy te, o zmiennym nasileniu utrzymujš się długo lub dochodzi do tzw. napadów (przełomów) wegetatywnych. Przebiegajš one często w postaci gwałtowanego kołatania serca lub uczucia zamierania serca, dusznoœci, nawałów goršca do głowy lub zblednięcia, uczucia spadku sił i omdlenia, zwykle połšczonego z silnym lękiem pogłębiajšcym odczyn wegetatywny.

VI. NERWICE NARZĽDZOWE
W przypadku, gdy zaburzenia czynnoœciowe wegetatywne dotyczš okreœlonego narzšdu (np. żołšdka) lub układu sercowo-naczyniowego, wówczas nerwice o takim obrazie klinicznym bywajš nazywane nerwicami narzšdowymi. Do nerwic narzšdowych m.in. zaliczana jest "nerwica sercowo-naczyniowa" - zaburzenia dotyczš czynnoœci serca lub układu naczyniowego, "napadowe skurcze przełyku" , "nerwica żołšdka", "nerwicowy skurcz głoœni" i wiele innych.

VII. INNE NERWICE
Można zaliczyć do nich:
- nerwicę hipochondrycznš - gdy liczne dolegliwoœci somatyczne nie znajdujš potwierdzenia w wynikach badania, a jednoczeœnie występuje głębokie poczucie choroby,
- nerwice pourazowe, roszczeniowe, wojenne,
- nerwice płciowe,
- zespół rzekomo-nerwicowy będšcy zespołem objawów wykazujšcych daleko idšce podobieństwo do objawów nerwicowych, różnica dotyczy etiologii.

Nerwice należš do najczęstszych chorób współczesnej ludzkoœci. Jak wynika z badań, wskaŸnik rozpowszechniania nerwic wœród populacji ogólnej wynosi około 30%; z tego tylko częœć chorych poszukuje pomocy. W praktyce ogólno lekarskiej zaburzenia nerwicowe stwierdza się u około 15% zgłaszajšcych się pacjentów. W psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym wskaŸnik ten wynosi 40%. Obserwuje się przewagę nerwic u kobiet, w grupach rozwiedzionych i wdowców, w miastach nieco więcej niż na wsi.W badaniach epidemiologicznych, zależnie od tego, jak dokładnie je przeprowadzono i jakie przyjmowano kryteria granicy między nerwicš a normš psychologicznš oraz między nerwicš a psychopatiš, odsetek neurotyków, czyli osób o skłonnoœciach do reakcji nerwicowych lub chorych na nerwicę, w ogólnej populacji społeczeństw waha się od kilku do kilkudziesięciu procent. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjšć, że nie ma chyba człowieka współczesnej cywilizacji, który by przez krótki przynajmniej okres swego życia nie wykazywał wyraŸnych objawów nerwicowych. Myœlę, że jest to dostateczny dowód na to, iż nerwice można nazwać jednš z chorób XXI wieku.

Ÿródło: sciaga.pl
Avatar użytkownika
Offline
Posty
4
Dołączył(a)
16 lip 2005, 21:03
Lokalizacja
Piaseczno

nerwica

przez kamila 08 sie 2005, 16:50
:lol: czytalam wiele postow i informacji na temat nerwicy.ok jest ona choroba emocji nie jest to choroba psychiczna.ja prawde muwiac nie bylam ani u psychologa anie u psychiatry,mam pytanie czy z nerwicy mozna wyjsc samemu.przyznam ze forum bardzo duzo pomaga ,czuje sie naprawde lepjej bo poznalam swoje dolegliwosci.ale co sie dzieje z nieuleczalna nerwica.ja mama natrectwa ale mi przeszlo olewam to prawde muwiac .nabralam sily ale mam obawe czy to wroci i te leki o ktorych kazdy na pewno wie i nielubi tego uczucia.caluski kocham te forum!!!!
:P :lol:
kamila
Offline

Artykuły poświecone nerwicy

Avatar użytkownika
przez baraqs 15 lis 2005, 19:54
Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy

mamy objawy nerwicy, to polecam strony, opisujące te schorzenie, różne jego odmiany i zasady leczenia.
Dzieki nim, możemy

wykluczyć, lub upewnić się co do naszej

choroby.

http://bug.ii.uj.edu.pl/zajawka/horror/ ... hiczne.htm

http://www.afektywne.webpark.pl/zok.html

r

http://www.psychlab.pl/Article5.html

http://prace.sciaga.pl/29288.html
Avatar użytkownika
Offline
Posty
89
Dołączył(a)
08 lis 2005, 14:28
Lokalizacja
Planeta lęku

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

:)

Avatar użytkownika
przez Saturn 16 lis 2005, 19:07
Dzięki Baraqs za te linki! To pomoze zrozumiec wiele

rzeczy!
Stay cool! :)
Avatar użytkownika
Offline
Posty
36
Dołączył(a)
05 lis 2005, 14:08
Lokalizacja
Śląsk

Nie zeby straszyc ale................

Avatar użytkownika
przez KOREK 20 lis 2005, 01:38
Avatar użytkownika
Offline
Posty
470
Dołączył(a)
05 lis 2005, 22:53

przez shadow_no 20 lis 2005, 02:10
To jest apropo nerwicy ?
Hmm, chyba nie...
Zapraszam do sklepu z odzieżą damską i torebkami.
Offline
Założyciel / Administrator
Posty
4759
Dołączył(a)
13 lip 2005, 01:45
Lokalizacja
Częstochowa

Avatar użytkownika
przez KOREK 20 lis 2005, 02:42
shadow_no napisał(a):To jest apropo nerwicy

?
Hmm, chyba nie...
MOZE JEDNAK TROCHE TAK
Avatar użytkownika
Offline
Posty
470
Dołączył(a)
05 lis 2005, 22:53

Avatar użytkownika
przez Lith 20 lis 2005, 12:10
Nic nowego, kolejne wywody na temat zlego wplywu

informatyzacji na rzesze młodych napisane przez 'uznanych naukowcow z USA'.
Avatar użytkownika
Offline
Przyjaciel forum
Posty
123
Dołączył(a)
13 lip 2005, 11:28

Avatar użytkownika
przez KOREK 20 lis 2005, 22:12
Jednym z pierwszych pytan,na pierwszej wizycie,u psychiatry

bylo pytanie o sposob w jaki uzywam komputera,ilosc spedzanego przy nim czasu itp.To jest apropo nerwicy.
Avatar użytkownika
Offline
Posty
470
Dołączył(a)
05 lis 2005, 22:53

Avatar użytkownika
przez Olka 21 lis 2005, 08:53
My nerwicowcy czesto wpadamy w rózne uzależnienia.....od

alkoholu, netu, innych osób itp......zreszta co mozna robic, gdy człowiek boi sie wyjść z domu?- necik, to dobry sposób na

zabicie czasu. Po za tym tu kontakty z ludzmi sa o wiele mniej stresujące.....
"...by czuć upadek z wysoka spaść trzeba. Być na dnie by móc sięgnąć nieba......"
Avatar użytkownika
Offline
Posty
639
Dołączył(a)
23 wrz 2005, 17:49
Lokalizacja
Świdnik

Avatar użytkownika
przez cicha woda 21 lis 2005, 13:17
Zgadzam się z Olką, my nerwicowcy jesteśmy bardzo podatni na

uzależnienia, a internet może stać się jednym z nich. Ważne aby nie zastępować nim bezpośrednich kontaktów z ludźmi!
...ogólnie mówiąc "life is brutal"
poza tym wszystko doskonale...
Avatar użytkownika
Offline
Posty
731
Dołączył(a)
12 wrz 2005, 12:37
Lokalizacja
UK

Avatar użytkownika
przez KOREK 21 lis 2005, 17:23
cicha woda napisał(a):Zgadzam się z Olką, my

nerwicowcy jesteśmy bardzo podatni na uzależnienia, a internet może stać się jednym z nich. Ważne aby nie zastępować nim

bezpośrednich kontaktów z ludźmi!
Dokladnie o to chodzi.Internet /forum.itp/nie moze stac sie jedynym

miejscem,gdzie czlowiek moze porozmawiac o swoich problemach.A coraz czesciej sie tak niestety dzieje.Przerazaja mnie

niektore posty.Ludzie pisza o swoich klopotach,poczatkach byc moze nerwicy,itp.Przeciez o takich sprawach powinni rozmawiac

ze swoimi rodzicami,bliskimi czasami nawet z lekarzem.Czy naprawde dozylem czasow w ktorych szczera rozmowa jest mozliwa

tylko anonimowo?"Samotnosc w sieci" i w" realu "tez?
Avatar użytkownika
Offline
Posty
470
Dołączył(a)
05 lis 2005, 22:53

link

Avatar użytkownika
przez KOREK 27 lis 2005, 12:28
Avatar użytkownika
Offline
Posty
470
Dołączył(a)
05 lis 2005, 22:53

Artykuły w miesięczniku ZNAK 6/2005 poświęcone nerwicy

przez marmarc 12 sty 2006, 09:03
Czerwcowy ZNAK był częściowo poświęcony nerwicom - "Nasze neurotyczne czasy" - taki był temat przewodni tego numeru. Dużo tego nie ma, ale jest min. wywiad z szefem krakowskiego szpitala, w którym leczą te sprawy, socjologiczno-filozoficzne analizy na temat powstawania neuroz, a także artykuł omawiający problemy nerwic i lęków od strony religijnej. Tu - w dużym skrócie - autor pisze, że nie tyle chodzi o znajdowanie poczucia bezpieczeństwa, ale raczej o znajdowanie odwagi na stawienie czoła lękom (A wychodząc ze stanowiska teologii katolickiej - min. Tomasza z Akwinu, czy ogólnie treści Ewangelii - wskazuje na przykład i osobę Jezusa, jako źródło odwagi).

Marc.
Offline
Posty
388
Dołączył(a)
27 gru 2005, 12:28

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości

Przeskocz do