Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...
Lilith

Słowna piramida

Rekomendowane odpowiedzi

Zabawa polega na tym, żeby ułożyć jak najwyższą piramidę ze słów na podaną literę. Każda linijka, to wyraz o literę dłuższy. Ja zacznę od "A"

 

ara

agat

angaż

armata

aromaty

ambrozja

aluminium

argumenty

analfabeta

ablutomania

abiturientka

abonamentowym

 

To teraz litera "Z" 8)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ChrisMessina, piramida a nie jedno słowo :P:mrgreen:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ChrisMessina, to nie na tym ma polegać :P:mrgreen:

 

zez

zupa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

zez

zupa

zebra

zawiść

zielsko

zazdrość

zagrzebać

zadowolony

zwariowanie

zniesmaczony

zaangażowanie

zabudowywanie

zadośćuczynienie

zachodniopomorski

zwierzoczłoekoupiór

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zez

zupa

zebra

zawiść

zielsko

zazdrość

zagrzebać

zadowolony

zwariowanie

zakupoholizm

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

No co? No co?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nicholas1981, to podaj następną literę :mrgreen:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Zgapiłem się. To może zacznę teraz

Rak

Rysa

Rabat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Rak

Rysa

Rabat

Riksza

Rębajło

Rykoszet

Receptura

Reperkusje

Rezolutność

Rozgałęziacz

Rozbestwienie

Rewolucjonista

Rumpelstiltskin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zabawa polega na tym, żeby ułożyć jak najwyższą piramidę ze słów na podaną literę. Każda linijka, to wyraz o literę dłuższy. Ja zacznę od "A"

 

ara

agat

angaż

armata

aromaty

ambrozja

aluminium

argumenty

analfabeta

ablutomania

abiturientka

abonamentowym

abonamentowymi (14)

absztyfikantami (15)

antyheteroseksualista lub acetylocholinesteraza (21)

adenozynomonofosforanu (22)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

chcecie najdłuższy wyraz świata? to tylko 189819 liter :P

 

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-

 

larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-

 

leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-

 

llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-

 

nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-

 

lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-

 

ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-

 

lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-

 

rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-

 

soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-

 

ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-

 

reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-

 

ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-

 

rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-

 

paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-

 

alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-

 

lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-

 

soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-

 

ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-

 

nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-

 

ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-

 

ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-

 

glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-

 

araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-

 

utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-

 

tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-

 

tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-

 

ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-

 

nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-

 

tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-

 

asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-

 

laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-

 

ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-

 

leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-

 

ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-

 

tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-

 

yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-

 

leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-

 

ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-

 

onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-

 

aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-

 

lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-

 

anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-

 

ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-

 

glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-

 

leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-

 

ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-

 

valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-

 

eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-

 

enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-

 

yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-

 

ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-

 

ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-

 

amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-

 

alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-

 

enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-

 

isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-

 

lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-

 

nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-

 

eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-

 

valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-

 

leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-

 

reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-

 

tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-

 

paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-

 

ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-

 

onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-

 

leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-

 

ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-

 

sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-

 

ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-

 

ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-

 

tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-

 

glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-

 

lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-

 

utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv-

 

alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol-

 

eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta-

 

mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny-

 

lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc-

 

ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt-

 

yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg-

 

lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla-

 

lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso-

 

leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl-

 

serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg-

 

lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll-

 

ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu-

 

taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar-

 

aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin-

 

ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid-

 

ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg-

 

lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl-

 

serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg-

 

inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu-

 

taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta-

 

mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl-

 

phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa-

 

raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl-

 

threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl-

 

glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist-

 

idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla-

 

lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty-

 

lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl-

 

utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam-

 

ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl-

 

lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny-

 

lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta-

 

myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste-

 

inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt-

 

hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta-

 

mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll-

 

ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa-

 

rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl-

 

seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy-

 

lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre-

 

onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl-

 

utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg-

 

lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly-

 

sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla-

 

lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc-

 

ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse-

 

rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg-

 

lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly-

 

sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll-

 

ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl-

 

leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl-

 

glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy-

 

llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva-

 

lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy-

 

lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis-

 

tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla-

 

spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl-

 

utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry-

 

ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy-

 

lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc-

 

ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser-

 

ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy-

 

lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli-

 

soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu-

 

tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara-

 

ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl-

 

serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty-

 

lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu-

 

tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan-

 

ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt-

 

ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl-

 

alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion-

 

ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg-

 

lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly-

 

lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala-

 

nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar-

 

ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg-

 

inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta-

 

minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle-

 

ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla-

 

sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg-

 

lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll-

 

ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy-

 

lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu-

 

taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal-

 

anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar-

 

ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy-

 

lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi-

 

nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy-

 

lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl-

 

utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle-

 

ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy-

 

lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta-

 

mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu-

 

taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany-

 

ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe-

 

nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet-

 

hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar-

 

ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp-

 

araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl-

 

valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg-

 

lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly-

 

sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls-

 

erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval-

 

ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu-

 

tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy-

 

lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar-

 

ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy-

 

lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg-

 

lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta-

 

minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy-

 

lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy-

 

lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa-

 

raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc-

 

ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut-

 

aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser-

 

ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis-

 

tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony-

 

lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein-

 

ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll-

 

eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl-

 

alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl-

 

lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole-

 

ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy-

 

lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla-

 

rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas-

 

partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy-

 

lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy-

 

lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl-

 

valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly-

 

lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis-

 

tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy-

 

lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas-

 

paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi-

 

nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol-

 

eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph-

 

enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme-

 

thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara-

 

ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl-

 

utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery-

 

lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar-

 

tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut-

 

amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl-

 

isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty-

 

lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst-

 

einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery-

 

lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg-

 

lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys-

 

ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl-

 

seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla-

 

sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny-

 

lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy-

 

lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll-

 

ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl-

 

serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl-

 

aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl-

 

glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla-

 

sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys-

 

ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl-

 

glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas-

 

paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl-

 

serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt-

 

hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu-

 

taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam-

 

inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery-

 

lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny-

 

lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas-

 

partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys-

 

ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty-

 

lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval-

 

ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi-

 

stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin-

 

ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam-

 

ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll-

 

eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla-

 

lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl-

 

histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu-

 

tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta-

 

mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr-

 

olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm-

 

ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl-

 

utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy-

 

lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami-

 

nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony-

 

lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly-

 

sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu-

 

taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl-

 

utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso-

 

leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth-

 

reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu-

 

cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion-

 

yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal-

 

anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls-

 

erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin-

 

ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop-

 

hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut-

 

aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto-

 

phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami-

 

nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg-

 

lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam-

 

inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa-

 

rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam-

 

ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc-

 

ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam-

 

ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg-

 

lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart-

 

ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl-

 

lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio-

 

nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas-

 

partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti-

 

dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal-

 

anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu-

 

cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl-

 

leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg-

 

lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu-

 

cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy-

 

lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva-

 

lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas-

 

paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut-

 

aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy-

 

lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll-

 

eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony-

 

lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam-

 

ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg-

 

lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr-

 

olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara-

 

ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl-

 

serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg-

 

lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse-

 

ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu-

 

cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla-

 

lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl-

 

asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl-

 

alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv-

 

alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe-

 

nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti-

 

dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl-

 

leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy-

 

lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam-

 

ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-

 

eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll-

 

eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva-

 

lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse-

 

ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa-

 

raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg-

 

lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg-

 

lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp-

 

araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr-

 

yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar-

 

ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl-

 

leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse-

 

rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara-

 

ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg-

 

lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid-

 

ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl-

 

aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy-

 

lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl-

 

isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl-

 

ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta-

 

mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle-

 

ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl-

 

leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy-

 

lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam-

 

inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl-

 

methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl-

 

glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl-

 

aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll-

 

eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle-

 

ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony-

 

lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc-

 

ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis-

 

oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys-

 

ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr-

 

osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr-

 

yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart-

 

ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth-

 

reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin-

 

ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta-

 

minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl-

 

glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla-

 

lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami-

 

nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc-

 

ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas-

 

paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl-

 

utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop-

 

hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt-

 

hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl-

 

glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry-

 

ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg-

 

lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta-

 

mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin-

 

ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony-

 

lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc-

 

ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta-

 

mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll-

 

eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi-

 

stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy-

 

lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl-

 

lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl-

 

methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi-

 

nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy-

 

lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso-

 

leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta-

 

mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt-

 

hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph-

 

enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt-

 

ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh-

 

istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros-

 

ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc-

 

ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl-

 

valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg-

 

lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl-

 

isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl-

 

aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen-

 

ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla-

 

spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam-

 

yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv-

 

alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta-

 

mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti-

 

dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen-

 

ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin-

 

ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst-

 

einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin-

 

ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys-

 

ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu-

 

taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam-

 

ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony-

 

lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl-

 

alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami-

 

nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam-

 

inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl-

 

utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse-

 

rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt-

 

hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl-

 

utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam-

 

inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl-

 

utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop-

 

hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam-

 

inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg-

 

lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy-

 

lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys-

 

ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl-

 

isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly-

 

sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar-

 

aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl-

 

leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny-

 

lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth-

 

reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl-

 

valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony-

 

lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp-

 

artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle-

 

ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy-

 

ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl-

 

glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla-

 

spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser-

 

ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl-

 

leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl-

 

valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl-

 

valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi-

 

onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp-

 

araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol-

 

ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl-

 

aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl-

 

alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla-

 

spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy-

 

lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll-

 

eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll-

 

eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle-

 

ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny-

 

lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery-

 

lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole-

 

ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll-

 

eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys-

 

teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut-

 

aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami-

 

nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl-

 

glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy-

 

lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami-

 

nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam-

 

yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl-

 

utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll-

 

eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly-

 

lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl-

 

glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy-

 

lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl-

 

utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony-

 

lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta-

 

mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag-

 

inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu-

 

cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl-

 

glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla-

 

lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu-

 

cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme-

 

thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut-

 

amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl-

 

isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany-

 

lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl-

 

phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy-

 

lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros-

 

ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar-

 

ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr-

 

osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl-

 

utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl-

 

glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy-

 

lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery-

 

lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl-

 

leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu-

 

cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys-

 

ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam-

 

inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc-

 

ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi-

 

onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl-

 

utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi-

 

nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar-

 

tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl-

 

utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl-

 

glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla-

 

sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla-

 

lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle-

 

ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp-

 

artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl-

 

arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery-

 

lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla-

 

lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp-

 

artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa-

 

raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara-

 

ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser-

 

ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-

 

eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas-

 

partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl-

 

leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls-

 

erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam-

 

inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut-

 

aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam-

 

ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony-

 

lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt-

 

hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse-

 

rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp-

 

henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy-

 

llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas-

 

partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo-

 

nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy-

 

larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc-

 

ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc-

 

ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu-

 

tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu-

 

cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy-

 

lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp-

 

henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy-

 

lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony-

 

lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre-

 

onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut-

 

amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu-

 

cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin-

 

ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl-

 

glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl-

 

valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl-

 

tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp-

 

artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy-

 

lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl-

 

asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy-

 

llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy-

 

lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla-

 

lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl-

 

glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl-

 

lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso-

 

leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole-

 

ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv-

 

alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg-

 

lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle-

 

ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl-

 

alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy-

 

lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle-

 

ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg-

 

lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany-

 

lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi-

 

onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly-

 

sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt-

 

ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl-

 

tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta-

 

mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme-

 

thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval-

 

yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl-

 

valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu-

 

cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin-

 

ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly-

 

syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy-

 

lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl-

 

threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam-

 

ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl-

 

glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl-

 

valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl-

 

prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis-

 

tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl-

 

arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy-

 

lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl-

 

utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion-

 

yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala-

 

nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl-

 

threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl-

 

glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam-

 

inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl-

 

alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon-

 

ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr-

 

eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth-

 

reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo-

 

nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon-

 

ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly-

 

lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag-

 

inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser-

 

ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl-

 

asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany-

 

lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal-

 

anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl-

 

utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala-

 

nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry-

 

ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll-

 

ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg-

 

inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin-

 

ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy-

 

lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery-

 

lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal-

 

anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin-

 

ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll-

 

eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl-

 

alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls-

 

erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt-

 

hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami-

 

nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle-

 

ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle-

 

ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy-

 

lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony-

 

lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme-

 

thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy-

 

steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl-

 

glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy-

 

lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany-

 

lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany-

 

lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy-

 

lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl-

 

asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl-

 

glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu-

 

taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut-

 

aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl-

 

arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta-

 

mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser-

 

ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis-

 

oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl-

 

serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery-

 

lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls-

 

erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop-

 

hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl-

 

lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg-

 

lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin-

 

ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl-

 

lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv-

 

alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala-

 

nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl-

 

alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy-

 

llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry-

 

ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan-

 

ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut-

 

amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole-

 

ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl-

 

glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan-

 

ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty-

 

lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl-

 

ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery-

 

lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion-

 

yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy-

 

lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala-

 

nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole-

 

ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl-

 

glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole-

 

ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph-

 

enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy-

 

larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls-

 

erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme-

 

thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg-

 

lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl-

 

leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy-

 

lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl-

 

glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu-

 

cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam-

 

inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut-

 

aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl-

 

utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl-

 

alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis-

 

tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly-

 

lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu-

 

tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla-

 

spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut-

 

aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl-

 

glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl-

 

isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll-

 

eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl-

 

leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy-

 

lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse-

 

rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp-

 

tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl-

 

utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist-

 

idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp-

 

artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp-

 

artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami-

 

nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl-

 

valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut-

 

amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl-

 

leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll-

 

eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc-

 

ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt-

 

ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal-

 

anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm-

 

ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl-

 

glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy-

 

lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi-

 

nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc-

 

ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala-

 

nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc-

 

ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle-

 

ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy-

 

larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta-

 

minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl-

 

isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg-

 

lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser-

 

ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle-

 

ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl-

 

lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl-

 

aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla-

 

spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly-

 

sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu-

 

taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll-

 

ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo-

 

nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp-

 

araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis-

 

oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl-

 

serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy-

 

lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla-

 

rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala-

 

nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl-

 

asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg-

 

lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt-

 

hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro-

 

lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle-

 

ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp-

 

araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc-

 

ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl-

 

utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal-

 

anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin-

 

ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag-

 

inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon-

 

yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl-

 

leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla-

 

lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc-

 

yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany-

 

lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin-

 

ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei-

 

nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly-

 

lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg-

 

lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl-

 

utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery-

 

lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl-

 

arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy-

 

llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar-

 

ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy-

 

lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl-

 

asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl-

 

serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl-

 

leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl-

 

threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy-

 

lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam-

 

inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg-

 

lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis-

 

tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala-

 

nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli-

 

soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta-

 

minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal-

 

anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta-

 

minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin-

 

ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl-

 

isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam-

 

ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut-

 

amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval-

 

ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu-

 

cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly-

 

sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis-

 

oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl-

 

leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta-

 

minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr-

 

yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam-

 

inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt-

 

ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery-

 

lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy-

 

lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl-

 

leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta-

 

mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar-

 

tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth-

 

reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc-

 

ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl-

 

glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti-

 

dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl-

 

glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl-

 

alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr-

 

yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut-

 

aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme-

 

thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu-

 

tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll-

 

ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla-

 

rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl-

 

utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar-

 

tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl-

 

alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla-

 

lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery-

 

lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy-

 

lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy-

 

steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu-

 

cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl-

 

aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl-

 

valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp-

 

artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl-

 

cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla-

 

sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc-

 

ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl-

 

isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami-

 

nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl-

 

glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala-

 

nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre-

 

onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla-

 

lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny-

 

lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu-

 

taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl-

 

threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva-

 

lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas-

 

paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg-

 

inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy-

 

lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis-

 

oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl-

 

glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls-

 

erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut-

 

aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls-

 

erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli-

 

soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg-

 

lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc-

 

ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros-

 

ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla-

 

rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr-

 

olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu-

 

tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa-

 

rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser-

 

ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl-

 

leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls-

 

erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole-

 

ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl-

 

leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla-

 

lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp-

 

artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval-

 

ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl-

 

utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas-

 

partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre-

 

onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt-

 

hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt-

 

yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso-

 

leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy-

 

lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl-

 

asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla-

 

lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu-

 

taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion-

 

yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut-

 

aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl-

 

tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu-

 

tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls-

 

erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu-

 

taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv-

 

alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu-

 

cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta-

 

minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl-

 

aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp-

 

tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt-

 

ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut-

 

aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl-

 

histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc-

 

ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole-

 

ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl-

 

utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli-

 

soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg-

 

inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam-

 

inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste-

 

inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc-

 

ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla-

 

rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart-

 

ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop-

 

hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl-

 

valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla-

 

rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl-

 

serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla-

 

rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu-

 

tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll-

 

eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg-

 

lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc-

 

ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser-

 

ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin-

 

ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp-

 

araginylglycylprolylprolylprolylleucine

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Pieprz, no i rozjebałeś system - miała być piramida a nie zabawa w najdłuższe wyrazy. Poza tym na tapecie litera R a nie A,. Sio z tej piaskownicy najeźdźco

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zluzuj szelki to było jako ciekawostka, gram z wami dalej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Rak

Rysa

Rabat

Riksza

Rębajło

Rykoszet

Receptura

Reperkusje

Rezolutność

Rozgałęziacz

Rozbestwienie

Rewolucjonista

Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskina

Rumpelstiltskinom

Rumpelstiltskinowi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zluzuj szelki to było jako ciekawostka

ale zasrala temat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Candy14, lanie mu na gołą...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×